OR Dolnostredské – Okresný úrad Galanta zastavil konanie vo veci vydania rozhodnutia o vodnej ploche

Dňa 09. marca 2017 bola Okresnému úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie doručená žiadosť SRZ o vydanie rozhodnutia o vodnej ploche na pozemkoch v k.ú. Dolná Streda.

Dňa 27. apríla 2017 vydal Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie Rozhodnutie č. OU-GA-OSZP-2017/005030/OV/SV o zastavení konania vo veci žiadosti o vydanie rozhodnutia o vodnej ploche na pozemkoch v k.ú. Dolná Streda.

Dôvod?

Vraj Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina nemá v konaní o vydaní rozhodnutia o vodnej ploche postavenie účastníka konania, nakoľko sa nerozhoduje o rybárskom práve podľa § 4 ods. 8 zákona o rybárstve, pričom v žiadosti SRZ bolo uvedené, že Slovenský rybársky zväz je v zmysle § 2 ods. 2 písm. b) zákona o rybárstve užívateľom rybárskych revírov, a teda má pridelený výkon rybárskeho práva. Nebol teda dôvod, aby sa rozhodovalo o rybárskom práve, resp. jeho výkone, ktoré už bolo pridelené.

 Z rozhodnutia ďalej nebolo zrejmé, na základe akej úvahy dospel správny orgán k záveru, že SRZ nie je účastníkom konania, nakoľko aj rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia Galanta, odbor štátnej vodnej správy a odpadového hospodárstva vedené pod č. A 2005/00216-OÚŽP-629/05-OV zo dňa 20.04.2005 bolo vydané na základe žiadosti organizačnej zložky Slovenského rybárskeho zväzu, MsO SRZ Sereď.

SRZ podal voči rozhodnutiu odvolanie, nakoľko rozhodnutie považuje za nezákonné a v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.