OR Dolnostredské – Okresný úrad Trnava zrušil vlastné rozhodnutie na základe protestu prokurátora

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dňa 13. novembra 2017 sme vás v článku OR Dolnostredské – protest prokurátora informovali, že dňa 7. septembra 2017 bol podaný proti rozhodnutiu Okresného úradu Trnava, odbor opravných prostriedkov č. OU-TT-00P3-2017/022193 zo dňa 10.07.2017 protest prokurátora, ktorý nám bol v plnom znení doručený dňa 06. novembra 2017.

Dňa 27. novembra 2017 bolo na Sekretariát Rady SRZ doručené rozhodnutie Okresného úradu Trnava, odbor opravných prostriedkov č. OU-TT-00P3-2017/026902 zo dňa 17.11.2017, ktorým zrušil vlastné právoplatné rozhodnutie č. OU-TT-00P3-2017/022193 zo dňa 10.07.2017.

V odôvodnení rozhodnutia sa zároveň uvádza, že po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov vydá nové rozhodnutie, ktoré nahradí zrušené rozhodnutie.


O ďalšom priebehu správneho konania vo veci OR Dolnostredské vás budeme priebežne informovať.