OR Dolnostredské – opätovné začatie správneho konania podľa § 34 zákona o rybárstve

Na základe rozhodnutia ministra životného prostredia SR č. 6037/2017-9.2 zo dňa 28. augusta 2017, ktorým bolo zrušené rozhodnutie Ministerstva životného prostredia č. 2296/2017-4.1 zo dňa 31. marca 2017, ktorým bol Slovenskému rybárskemu zväzu – Rada Žilina odobratý výkon rybárskeho práva na ostanej vodnej ploche – rybárskom revíre č. 2-1550-1-1 OR Dolnostredské, a ktorým bola pridelená Obci Dolná Streda ostatná vodná plocha – OR Dolnostredské (16,65ha) na účely podnikania v osobitnom režime bolo vo veci dňa 20. septembra 2017 začaté správne konanie.

Oznámenie o začatí správneho konania bolo na Sekretariát Rady SRZ doručené dňa 06. októbra 2017, v ktorom sa nedopatrením uviedol nesprávny dátum začatia správneho konania.

MŽP SR v tejto veci súbežne koná v nadväznosti na stanovisko osobitnej komisie k námietkam uvedeným v rozklade, ktoré zaujala po preskúmaní rozhodnutia ministerstva č. 2296/2017-4.1 a predloženého spisového materiálu v tejto veci.

Osobitná komisia v rozhodnutí namietala najmä tieto skutočnosti:

• existencia pochybností, či sa jedná o vodný tok s poukazom na § 43 ods. 7 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách z dôvodu existencie znaleckého posudku
• v odôvodnení rozhodnutia chýba zdôvodnenie postupu podľa § 34 zákona o rybárstve, čím došlo v konaní k porušeniu ustanovenia § 47 ods. 3 správneho poriadku
• správny orgán dôsledne nerozlišuje medzi zákonnými pojmami „výkon rybárskeho práva“ a „podnikanie v osobitnom režime na ostatných vodných plochách“, nakoľko nejde o totožné pojmy
• nestotožnenie sa s odôvodnením správneho orgánu, že predmetom správneho konania nie je vyhodnocovanie nájomných zmlúv, len preto, že nie sú uzatvorené na podnikanie v osobitnom režime, ale na výkon rybárskeho práva.


O ďalšom priebehu správneho konania vás budeme priebežne informovať.