OR Dolnostredské – otvorený list starostu obce Dolná Streda

Dňa 15. marca 2017 bol na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručený otvorený list zo strany starostu obce Dolná Streda, PhDr. Mgr. Ľuboša Šúryho.

V predmetnom liste sa okrem iného vyjadruje najmä k neumožneniu vzniku novej organizácie Dolná Streda a k správnemu konaniu vo veci žiadosti o pridelenie OR Dolnostredské na účely podnikania v osobitnom režime.

Samotný list je zverejnený na viacerých webových stránkach, a preto si ho v rámci objektívnosti dovoľuje zverejniť na svojej webovej stránke aj Slovenský rybársky zväz.

 

Otvorený list starostu obce Dolná Streda zo dňa 13. marca 2017


K vyššie uvedenému listu sme zaujali nasledovné stanovisko:

Vážený pán starosta PhDr. Mgr. Ľuboš Šúry,

 

najskôr by sme sa Vám chceli poďakovať za otvorený list, ktorý nám bol na Sekretariát Slovenského rybárskeho zväzu doručený dňa 15.03.2017, a ktorý ste sa rozhodli uverejniť aj na rybárskom fóre www.rybka.pe.hu., resp. ste odsúhlasili jeho uverejnenie.

Uvedené fórum je len spleťou názorov ľudí obsahujúcich množstvo nepravdivých a zavádzajúcich informácií, ktoré nie sú podložené žiadnymi objektívnymi a relevantnými skutočnosťami. Uverejnením svojho listu ste sa len zaradili do tejto skupiny ľudí, ktorú nie je nutné označovať akýmkoľvek pojmom, nakoľko mienku o nej pre verejnosť si vytvára sama.

Rovnako ako Vy, ani my nemáme vo zvyku písať anonymne, a preto nie je pre nás problém podpísať sa pod túto odpoveď tak ako pod iné písomnosti.

Vo svojom liste uvádzate, že Vaša obec je z našej strany neustále atakovaná. My sme však toho názoru, že atak prichádza práve z Vašej strany, napr. aj v podobe otvoreného listu, ktorý ste nám zaslali, a ktorý je taktiež len Vaším názorom neobsahujúcim pravdivé a objektívne skutočnosti.

 

K Vaším jednotlivým vyjadreniam si dovoľujeme zaslať naše stanovisko:

1)         Slovenský rybársky zväz je užívateľom rybárskych revírov, ktoré prideľuje do obhospodarovania svojim organizačným zložkám. Pojem užívanie nám nie je cudzí, nakoľko užívame rybárske revíry niekoľko desiatok rokov. Vaše tvrdenie, že výkon rybárskeho práva patrí štátu je zavádzajúce. Pre objasnenie uvádzame, že štátu patrí rybárske právo v zmysle § 4 ods. 2 zákona o rybárstve a výkon rybárskeho práva predstavuje už jeho samotnú realizáciu, preto nemožno tvrdiť, že tento výkon práva niekomu patrí.

K pozemkom pod vodnou plochou, ktoré máte vo vlastníctve alebo v nájomnom vzťahu nemáme dôvod sa vyjadrovať, nakoľko uzatvorenie nájomných zmlúv s Vašimi občanmi za symbolické jedno Euro je zjavne nevýhodné a a je otázne, či neboli uzavreté v tiesni pod tlakom a strachom z toho, že ak nevyhovejú Vašej požiadavke a nájomnú zmluvu neuzavrú, budú znevýhodnení pri vybavovaní úradných záležitostí pred obcou. Zároveň je potrebné dodať, že pozemky, ktoré sa nachádzajú pod vodnou plochou OR Dolnostredské sa nachádzajú aj mimo nej, a nakoľko tu je podielové spoluvlastníctvo, nedá sa určiť, či máte nájom uzatvorený práve na pozemky pod vodnou plochou.

 

2)         Uznesenie č. 338/2014/23, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom pozemkov za účelom výkonu rybárskeho práva na novo vznikajúcu Miestnu organizáciu Dolná Streda a v žiadnom prípade neschválilo prenájom pozemkom Mestskej organizácii Sereď je zjavne diskriminačné a neopodstatnené. Zároveň je jasné, že takýmto uznesením Vám nejde o dobro celého SRZ, ale len o dobro pár ľudí, ktorí si chceli založiť novú organizáciu.

 

3)         Vo svojom liste uvádzate, že sme si zmiešali hrušky s jablkami v otázke vzniku novej organizácie.

Možnosti vzniku novej organizácie sme už niekoľkokrát uviedli a naďalej máme za to, že aj napriek tomu, že Rada SRZ je ústredným orgánom SRZ a je oprávnená na prideľovanie rybárskych revírov, nie je dôvod, aby takéto prideľovanie uskutočňovala bez súhlasu dotknutej organizácie, ktorá obhospodaruje príslušný rybársky revír už niekoľko rokov. Práve tento postup je zachovaním jednoty a spolupráce v SRZ.

Z našej strany nebránime vzniku novej organizácie, ale nemáme dôvod vystupovať ako orgán, ktorý pôjde proti vlastným už vzniknutým organizáciám.

Zároveň dodávame, že nie je momentálne možné vyhovieť Vašej žiadosti a prideliť novo vznikajúcej organizácii Dolná Streda iný rybársky revír, nakoľko súdne konanie v tejto veci nebolo ešte právoplatne ukončené, a preto nie je dôvod uskutočňovať ďalšie kroky. Súdne konanie by tak stratilo svoje opodstatnenie.

 

4)         Vo svojom liste ďalej uvádzate, že MsO SRZ Sereď Vás nepustila na členskú schôdzu  a neumožnila Vám prestup do ich organizácie.

Na uvedenom konaní nebolo nič v rozpore s vnútornými predpismi SRZ. Členskej schôdze sa v zmysle Stanov SRZ môžu zúčastniť len členovia príslušnej organizácie. Hostia sa môžu zúčastniť len na základe schváleného uznesenia členskou schôdzou. Na prestup do inej organizácie sa vzťahuje § 5 ods. 4 Stanov SRZ a ďalšie vnútorné predpisy SRZ.

 

5)         Na MŽP SR ste podali žiadosť o pridelenie vodnej plochy na účely podnikania v osobitnom režime. Je prirodzené, že Slovenský rybársky zväz s týmto pridelením nesúhlasí, a ak má za to, že neboli splnené zákonom stanovené podmienky, tak využije všetky právne prostriedky, ktorými to môže preukázať, ak sa ukážu jeho tvrdenia pravdivé.

Vy to nazývate obštrukciami, ale podľa nášho názoru je to využitie zákonných právnych prostriedkov, ktoré zaručuje Ústava Slovenskej republiky.

Z našej strany nie sú porušované ustanovenia Stanov SRZ ani iných všeobecne záväzných predpisov. Práve naopak, snažíme sa zachovať rybársky revír, ktorý už desiatky rokov užívame.

Na záver dodávame len jedno. Tú istú otázku, ktorú ste položili, môžeme položiť aj my Vám: „Čo ste schopný ešte urobiť, aby bolo po Vašom?“

 

6)         K otázke vodnej plochy OR Dolnostredské, či je alebo nie je vodným tokom sa nebudeme vyjadrovať. O rozhodnutí z roku 2005, ktoré uvádzate v liste máme vedomosť, ale skutočnosti, ktoré sú nám v tejto veci známe nebudeme uverejňovať, aby ste nám potom nemuseli ďakovať, že sme Vám pomohli podniknúť ďalšie kroky.

 

7)         Vyjadrenia Mgr. Roobovej, ktoré uvádzate vo svojom liste sú zavádzajúce a nepravdivé. Zbytočne však budeme uvádzať, čo v skutočnosti povedala, keďže si to Vy a žalobca v tomto súdnom spore vysvetlíte aj tak po svojom.

K otázke vzniku organizácií, ktoré sa osamostatnili od inej organizácie uvádzame len toľko, že vznikli pred niekoľkými rokmi za iného vedenia SRZ, a preto nie je možné, aby sme sa k tomu vyjadrili v súvislosti so žiadosťou na vznik organizácie Dolná Streda.

 

Na záver si dovoľujeme uviesť, že v žiadnom prípade nemáme v pláne Vás disciplinárne stíhať, takže sa nemusíte trápiť ani s podávaním žaloby na súd. Vyjadrili ste svoj názor otvoreným listom, ku ktorému sme zaujali stanovisko, za ktorým si stojíme.

Vo veci súdneho sporu ohľadom vzniku novej organizácie Dolná Streda a taktiež vo veci správneho konania o pridelení OR Dolnostredské na účely podnikania v osobitnom režime nie je dôvod robiť unáhlené závery. V oboch prípadoch je konanie stále vedené, a preto si treba počkať na konečné rozhodnutia.

 

Ešte raz Vám ďakujeme za zaslanie Vášho otvoreného listu a dúfame, že odpoveď, ktorú Vám zasielame je pre Vás aj pre Vašich čitateľov dostačujúca.


Oficiálna odpoveď je na stiahnutie aj v nižšie priloženej prílohe:

Vyjadrenie k otvorenému listu vo veci vzniku novej organizácie a pridelenia OR Dolnostredské

 


O prebiehajúcom súdnom konaní a správnom konaní týkajúcich sa OR Dolnostredské Vás budeme aj naďalej priebežne informovať z dôvodu objektívnosti a transparentnosti voči všetkým členom SRZ.

 

Slovenský rybársky zväz

Rada Žilina