OR Dolnostredské – protest prokurátora

Dňa 08. marca 2017 podal Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina na Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vydanie rozhodnutia o vodnej ploche OR Dolnostredské podľa § 43 ods. 7 vodného zákona, že sa jedná o vodný tok.

Dňa 27. apríla 2017 Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal rozhodnutie č. OU-GA-OSZP-2017/005030/OV/SV, ktorým zastavil konanie s odôvodnením, že Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina nemá postavenie účastníka konania.

Nakoľko Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina nesúhlasil s vydaným rozhodnutím, v ustanovenej 15 – dňovej lehote podal odvolanie.

Dňa 10. júla 2017 Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov vydal rozhodnutie č. OU-TT-00P3-2017/022193, ktorým odvolanie zamietol a rozhodnutie Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie potvrdil, pričom na podporu svojho tvrdenia sa oprel o rozsudok Najvyššieho súdu SR sp.zn. 10 Sžso/78/2015.

Proti uvedenému rozhodnutiu podal Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina dňa 20. júla 2017 podnet na Krajskú prokuratúru Trnava na preskúmanie zákonnosti a podanie protestu prokurátora proti rozhodnutiu Okresného úradu Trnava, odbor opravných prostriedkov č. OU-TT-00P3-2017/022193 zo dňa 10.07.2017 a rozhodnutiu Okresného úradu Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-GA-OSZP-2017/005030/OV/SV zo dňa 27.04.2017.

Dňa 27. septembra 2017 bol podaný proti rozhodnutiu Okresného úradu Trnava, odbor opravných prostriedkov č. OU-TT-00P3-2017/022193 zo dňa 10.07.2017 protest prokurátora, ktorý nám bol v plnom znení doručený dňa 06. novembra 2017.

 Z predmetného protestu prokurátora vyplynulo, že vydané rozhodnutie je nezákonné a vydané v rozpore so správnym poriadkom. 

Protestom napadnuté rozhodnutie je nezákonné z dôvodu, že v predmetnej veci nebola naplnená hypotéza ustanovenia § 30 ods. 1 písm. a) spŕavneho poriadku.

V predmetnej veci v zmysle § 43 ods. 7 vodného zákona v pochybnostiach o tom, či ide o vodný tok, prirodzené koryto alebo umelé koryto a o hranicu koryta, rozhodne orgán štátnej vodnej správy na základe poznania prírodných podmienok, s prihliadnutím na brehové čiary susedných úsekov vodného toku.

Z citované ustanovenia vyplýva, že orgán štátnej vodnej správy môže rozhodnúť ex offo a na začatie takéhoto konania nie je nutné podávať návrh na vydanie rozhodnutia.

Na základe vyššie uvedeného bolo konštatované, že je potrebné zrušenie rozhodnutia a vrátenie veci na nové konanie a rozhodnutie prvostupňovému správnemu orgánu.


O ďalšom priebehu správneho konania vo veci OR Dolnostredské vás budeme priebežne informovať.