OR Dolnostredské-upovedomenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dňa 24. apríla 2017 sme vás informovali o rozhodnutí MŽP SR č. 2296/2017-4.1 zo dňa 31. marca 2017, ktorým ministerstvo ako správny orgán

  • odobral podľa § 39 písm. c) zákona o rybárstve Slovenskému rybárskemu zväzu – Rada Žilina výkon rybárskeho práva na ostanej vodnej ploche – rybárskom revíre č. 2-1550-1-1 OR Dolnostredské,
  • vyradil podľa § 34 ods. 1 zákona o rybárstve rybársky revír č. 2-1550-1-1 OR z evidencie rybárskych revírov vedenej na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 39 písm. f) zákona o rybárstve a
  • pridelil Obci Dolná Streda ostatnú vodnú plochu – OR Dolnostredské (16,65ha) v katastrálnom území Dolná Streda, okres Galanta, na účely podnikania v osobitnom režime.

Proti rozhodnutiu MŽP SR bol podaný rozklad v zákonom ustanovenej lehote.

Dňa 24. júla 2107 bolo na Sekretariát Rady SRZ doručené upovedomenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia o rozklade do 28. augusta 2017.

SRZ uskutočňuje aj ďalšie právne úkony na zachovanie OR Dolnostredské v užívaní Slovenského rybárskeho zväzu, ktorý vykonáva rybárskeho právo vo verejnom záujme v súlade so zákonom o rybárstve a jeho vykonávacím predpisom.