Porušenie predpisov SRZ podpísaním zápisnice z Rady SRZ – ÁNO, či NIE?

Dňa 02. januára 2017 bola na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručená anonymná výzva pre Disciplinárnu komisiu pri Rade SRZ zo dňa 27.12.2016, aby začala konať v zmysle § 3 ods. 1 písm. a) Disciplinárneho poriadku SRZ účinného do 31.12.2016, vo veci Romana Pavelku, Ing. Ľubomíra Stanku ako overovateľov zápisnice a Ing. Ľuboša Javora, RSDr. Rudolfa Boroša ako štatutárnych zástupcov SRZ.

Anonymný podávateľ výzvy uvádza, že uvedené osoby porušili Disciplinárny poriadok SRZ tým, že podpísali zápisnicu zo zasadnutia Rady SRZ konaného dňa 10. decembra 2016 v Žiline a uviedli členov SRZ do omylu, čím porušili § 3 ods. 1 písm. a) Disciplinárneho poriadku SRZ, ktoré vyplýva z porušenia § 21 ods. 1 a 2 Stanov SRZ a § 22 ods. 8 Organizačného poriadku SRZ.


Výzvu pre disciplinárnu komisiu zo dňa 27.12.2016 si môžete prečítať v nižšie priloženej prílohe:

Anonymná výzva pre Disciplinárnu komisiu pri Rade SRZ zo dňa 27.12.2016


K uvedenej výzve si dovoľujeme uviesť nasledovné stanovisko a vyviesť všetkých členov SRZ z omylu, do ktorého sa mohli dostať práve kvôli šíreniu takýchto nepravdivých a prekrútených informácií.

 

§ 21 Stanov SRZ vymedzuje ústredný orgán SRZ – Radu SRZ a ustanovuje jej činnosť s odkazom na Organizačný poriadok SRZ.

 

V zmysle § 21 ods. 2 písm. r) Stanov SRZ je úlohou Rady SRZ vydávať vnútorné predpisy, ktoré musia byť v súlade so Stanovami SRZ.

V zmysle § 21 ods. 3 Stanov SRZ „Rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov, vždy za účasti prezidenta alebo tajomníka“.

 

§ 21 Stanov SRZ je potrebné vykladať v spojitosti aj s ostatnými ustanoveniami Stanov SRZ, ktoré s ním súvisia. Takýmto ustanovením je § 11 ods. 3 Stanov SRZ, ktorý hovorí:

„Orgány zväzu sú uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov orgánu. Na platnosť uznesenia orgánov zväzu je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov orgánu, pokiaľ v týchto stanovách výslovne nie je stanovené inak.“

 

V rámci Stanov SRZ nie je nikde výslovne uvedené, že Rada SRZ rozhoduje iným spôsobom ako je vyššie uvedené.

Organizačný poriadok SRZ je platný od 01. januára 2000 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 27.03.2004, ktorý bol schválený ešte v predchádzajúcich volebných obdobiach.

Organizačný poriadok SRZ je vnútorný predpis SRZ, ktorý má nižšiu právnu silu ako Stanovy SRZ, a preto nemôže byť so Stanovami SRZ v rozpore.

Po dôkladnom prečítaní § 22 Organizačného poriadku SRZ je vidieť už rozpor medzi odsekom 5 a 8. Z tohto dôvodu sú uvedené ustanovenia neplatné a nemožno na ne odkazovať. Podotýkame, že rovnako to funguje aj v slovenskom právnom systéme.

 

Na základe vyššie uvedených skutočností je teda zrejmé, že Rada SRZ je uznášaniaschopná, keď je prítomná nadpolovičná väčšina členov a na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov. Zo strany členov Rady SRZ nedošlo k žiadnemu pochybeniu, či porušeniu predpisov SRZ.

 

K druhej pripomienke, ktorá sa nachádza v anonymnej výzve môžeme uviesť len toľko, že sú medzi nami ľudia, ktorí nečítajú veci dôsledne a vyberajú si len to, čo im vyhovuje.

Keby bola pravda to, čo anonym uvádza, že pri uznesení č. 181/2016 nesedí počet hlasujúcich, musel by to uviesť aj pri predchádzajúcich uzneseniach, kde je počet hlasujúcich len 31.

Tak kde je potom pravda?

Pravda je v zápisnici, kde sa pred bodom programu 9.1.1. uvádza, že zo zasadnutia sa ospravedlnil Ing. Mihalda a Ing. Jančuška a po schválení uznesenia č. 180/2016 sa uvádza, že zo zasadnutia sa ospravedlnil p. Dimitrov. Je teda zrejmé, že pri hlasovaní k uzneseniu č. 181/2016 mohlo byť prítomných najviac 30 členov Rady SRZ.

 

Možno len konštatovať, že sú medzi nami ľudia, ktorí chcú silou mocou pošpiniť meno SRZ, činnosť ústredných orgánov SRZ a tajomníka SRZ.

Je veľká škoda, že výzva bola podaná anonymne. A prečo? Na túto otázku si skúsme odpovedať sami. Ale po tejto správe je jasné, že dotyčná osoba nemá vôbec prehľad o tom ako SRZ funguje a snaží sa vyťahovať len samé nedostatky, namiesto toho, aby sa poukázalo aj na to dobré.

 

Rada SRZ na čele s tajomníkom SRZ sa od svojho nástupu snaží odstrániť všetky nedostatky, ktoré sa v SRZ vyskytujú. Nie je však možné urobiť všetko naraz. Postupne dochádza k zmene vnútorných predpisov SRZ, ktoré boli doteraz v nesúlade so Stanovami SRZ a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Žiaľ, musíme podotknúť, že aj samotné Stanovy SRZ sú v rozpore so zákonom o rybárstve a jeho vykonávacím predpisom. Väčšina delegátov na Mimoriadnom sneme SRZ v roku 2016 však nechcela zmenu, a preto je nutné sa prispôsobiť skutočnostiam, ktoré naďalej trvajú.

Mali by sme si vážiť prácu ústredných orgánov SRZ, Sekretariátu Rady SRZ a nás všetkých, vnímať tie dobré veci, ktoré sa snažíme pre Slovenský rybársky zväz robiť.

Budujme teda jednotu, spoluprácu, vzájomnú pomoc a toleranciu, aby si Slovenský rybársky zväz zachoval svoju súdržnosť.