Rozhodnutia Prezídia Rady SRZ vo veci disciplinárnych previnení zo dňa 23.09.2017

Dňa 27. júna 2017 bolo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené dovolanie vo veci disciplinárneho previnenia, porušenia § 6 ods. 2 písm. d) Stanov SRZ, § 12 písm. d) zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 a 5 vyhlášky MŽP SR č. 185/2006 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov, ktorého sa mal disciplinárne stíhaný dopustiť tým, že upravil zápisy o privlastnených rybách, pričom nepoužil písacie potreby určené vyhláškou.

Disciplinárne stíhanému bolo uložené disciplinárne opatrenie, odňatie povolenia vydaného na rok 2017 a nevydanie povolenia na dobu 1 roka.

Prezídium Rady SRZ ako dovolací orgán v zmysle Disciplinárneho poriadku SRZ sa dovolaním zaoberalo na svojom zasadnutí dňa 23. septembra 2017.

Vo veci bolo okrem iného zistené, že v prípade údajov, ktoré boli vygumované, sa jedná o názvy rybárskych revírov k príslušným číslam, ktoré boli zapísané perom do príslušných kolónok, a to na konci roka, nakoľko v dňoch 24. júna, 24. júla a 06. augusta 2016 bola vykonaná kontrola členmi rybárskej stráže, ktorí v rámci vykonanej kontroly nespísali záznamy o previnení za vymazávanie údajov zo záznamu, a teda gumovanie nemohlo byť uskutočnené počas roka.

Prezídium Rady SRZ v zmysle § 24 Disciplinárneho poriadku SRZ disciplinárne rozhodnutie zmenilo a uložilo disciplinárne opatrenie, peňažnú pokutu vo výške 100 Eur.

Rozhodnutie Prezídia Rady SRZ ako dovolacieho orgánu si môžete pozrieť na nižšie uvedenom linku:

 Rozhodnutie dovolacieho orgánu sp.zn. DP-1/17


Dňa 10. júla 2017 bolo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené dovolanie vo veci disciplinárneho previnenia, porušenia § 14 ods. 5 vyhlášky č. 185/2006 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov, ktorého sa mal disciplinárne stíhaný dopustiť tým, že ukončil lov bez vyškrtnutia dňa 09. marca 2017, a zároveň nevyškrtol príslušné kolónky pri ďalšom ukončení lovu dňa 14. marca 2017 na rybárskom revíre č. 3-5470-1-1 VN Nitrianske Rudno.

Disciplinárne stíhanému bolo uložené disciplinárne opatrenie, odňatie povolenia na rybolov na rok 2017 a nevydanie povolenia na rybolov pre nasledujúci rok 2018.

Prezídium Rady SRZ ako dovolací orgán v zmysle Disciplinárneho poriadku SRZ sa dovolaním zaoberalo na svojom zasadnutí dňa 23. septembra 2017.

Prezídium Rady SRZ ako dovolací orgán konštatovalo, že disciplinárne konanie sa uskutočnilo v súlade s Disciplinárnym poriadkom SRZ, a preto rozhodlo o zamietnutí dovolania a potvrdilo disciplinárne rozhodnutie.

Rozhodnutie Prezídia Rady SRZ ako dovolacieho orgánu si môžete pozrieť na nižšie uvedenom linku:

 Rozhodnutie dovolacieho orgánu sp.zn. DP-2/17


Dňa 12. septembra 2017 bolo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené dovolanie vo veci disciplinárneho previnenia, porušenia § 3 ods. 1 písm. b) Disciplinárneho poriadku SRZ v spojení s porušením § 11 ods. 3 zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov, ktorého sa mal disciplinárne stíhaný dopustiť tým, že v lovnom revíre č. 4-3342-1-1 lovil ryby v rozpore s ustanovením § 11 ods. 3 zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov, a teda lovil ryby v čase ich ochrany..

Disciplinárne stíhanému bolo uložené disciplinárne opatrenie, odňatie povolenia na rybolov na rok 2017 a nevydanie povolenia na rybolov na dobu 18 mesiacov.

Prezídium Rady SRZ ako dovolací orgán v zmysle Disciplinárneho poriadku SRZ sa dovolaním zaoberalo na svojom zasadnutí dňa 23. septembra 2017.

Prezídium Rady SRZ ako dovolací orgán konštatovalo, že disciplinárne konanie sa uskutočnilo v súlade s Disciplinárnym poriadkom SRZ, a preto rozhodlo o zamietnutí dovolania a potvrdilo disciplinárne rozhodnutie.

Rozhodnutie Prezídia Rady SRZ ako dovolacieho orgánu si môžete pozrieť na nižšie uvedenom linku:

 Rozhodnutie dovolacieho orgánu sp.zn. DP-3/17