Rozhodnutie MŽP SR o odobratí rybárskeho revíru Veterník – Kremnica

Dňa 29. mája 2017 požiadala spoločnosť Agrofarma Váľkovo, s.r.o. o pridelenie ostatnej vodnej plochy na pozemku v k.ú. Kremnica, okres Žiar nad Hronom na parcele č. KN-C 2894 na účely podnikania v osobitnom režime podľa § 34 ods. 1 zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov.

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina pre zaujatie objektívneho stanoviska a overenia splnenia podmienok v zmysle § 34 zákona o rybárstve požiadal elektronickou formou podľa § 23 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov o zaslanie kópií podkladov potrebných pre rozhodnutie vo veci samej.

Z dôvodu, že spoločnosť Agrofarma Váľkovo, s.r.o. splnila všetky podmienky v zmysle § 34 zákona o rybárstve, Ministerstvo životného prostredia SR dňa 30. júna 2017 vydalo rozhodnutie o odobratí rybárskeho revíru Veterník – Kremnica č. 3-4880-1-1 a jeho pridelení spoločnosti Agrofarma Váľkovo, s.r.o. na účely podnikania v osobitnom režime.