Rozhodnutie Prezídia Rady SRZ vo veci disciplinárneho previnenia

Dňa 21.10.2016 bolo na Prezídium Rady SRZ doručené odvolanie vo veci disciplinárneho previnenia, porušenia § 12 písm. d) zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 5 vyhlášky č. 185/2006 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve, ktorého sa mal disciplinárne stíhaný dopustiť tým, že v rybárskom revíri dňa 13.11.2015 lovil nástražné rybky, ktorých ulovenie, množstvo a hmotnosť nezapísal, a zároveň sa hrubo správal k členovi rybárskej stráže.
Disciplinárne stíhanému bolo uložené disciplinárne opatrenie, trvalé vylúčenie z členstva vo zväze.

Prezídium Rady SRZ ako odvolací orgán v zmysle Disciplinárneho poriadku SRZ v znení Dodatku č. 1 sa odvolaním zaoberalo na svojom zasadnutí dňa 10.12.2016.

Vo veci bolo okrem iných pochybení zistené, že disciplinárny orgán vo veci nevydal rozhodnutie o začatí disciplinárneho konania, a zároveň predvolal disciplinárne stíhaného pre iný skutok ako pre skutok, za ktorý mu bolo uložené disciplinárne opatrenie.

Prezídium Rady SRZ v zmysle § 26 ods. 9 Disciplinárneho poriadku SRZ v znení Dodatku č. 1 disciplinárne rozhodnutie zrušilo a vec vrátilo na nové prerokovanie.

Rozhodnutie Prezídia Rady SRZ ako odvolacieho orgánu si môžete pozrieť na nižšie uvedenom linku: