Sťažnosť na štatutárnych zástupcov MsO SRZ Trnava

 

Dňa 02. februára 2017 bola na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu podaná sťažnosť na štatutárnych zástupcov MsO SRZ Trnava, pričom v závere sťažnosti boli ako podávatelia označení „členovia SRZ –Trnava“.

 

V samotnej sťažnosti bolo uvedené, že štatutárni zástupcovia nerešpektujú najvyšší orgán v Trnave, ktorým je členská schôdza, ktorá prijala uznesenie o znížení lovnej miery amura zo 70 cm na 60 cm od roku 2017.

 

Dovoľujeme si upozorniť nielen členov MsO SRZ Trnava, že aj napriek skutočnosti, že členská schôdza je najvyšším orgánom základnej organizácie, jej uznesenia nesmú odporovať všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorým je najmä zákon o rybárstve a jeho vykonávací predpis, a zároveň rozhodnutiam vyšších zväzových orgánov, ktorými sú Snem, Rada, Prezídium a Kontrolná komisia SRZ.

 

V zmysle § 13 ods. 4 vyhlášky MŽP SR č. 185/2006 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve užívateľ môže zvýšiť najmenšiu lovnú mieru rýb vždy na obdobie troch rokov, a to aj opakovane, pričom úpravu lovných mier rýb oznámi MŽP SR.

 

MsO SRZ Trnava mala schválené zvýšenie lovnej miery amura bieleho zo 60 cm na 70 cm pre obdobie rokov 2015 – 2017.

 

Aj napriek skutočnosti, že si členská schôdza v roku 2016 schválila zníženie lovnej miery amura na 60 cm a MsO SRZ Trnava požadovala zmeniť lovnú mieru amura na 60 cm, táto žiadosť bola zamietnutá práve z dôvodu, že nebolo možné prijaté uznesenie plniť, nakoľko bolo v rozpore s predmetným ustanovením vyhlášky.

 

Je teda zrejmé, že štatutárni zástupcovia MsO SRZ Trnava nijakým spôsobom nepodviedli svojich členov a postupovali v zmysle všeobecne platných právnych predpisov.

 

 

 

Sekretariát SRZ – Rada Žilina