Súd rozhodol o odmietnutí žaloby vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutia Prezídia Rady SRZ

Dňa 05. októbra 2016 bola Romanom P. podaná žaloba vo veciach správneho trestania o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odvolacieho orgánu – Prezídia Rady SRZ, sp.zn. OP-4/16 zo dňa 27. augusta 2016 a návrh na priznanie odkladného účinku správnej žalobe.

Prezídium Rady SRZ ako disciplinárny orgán druhého stupňa potvrdil rozhodnutie Disciplinárnej komisie pri Rade SRZ, ktorým bolo uložené disciplinárne opatrenie, vylúčenie z členstva na dobu troch rokov, za disciplinárne previnenie, ktorého sa Roman P. dopustil tým, že nespolupracoval s Kontrolnou komisiou SRZ pri jej činnosti, neposkytol jej súčinnosť, nepodriadil sa kontrole a nerešpektoval nariadenia ňou určené

Dňa 13. marca 2017 vydal Krajský súd v Žiline uznesenie o zamietnutí návrhu na priznanie odkladného účinku správnej žalobe.

Dňa 30. mája 2018 vydal Krajský súd v Žiline uznesenie sp.zn. 31S/48/2016 o odmietnutí žaloby, ktoré bolo doručené na Sekretariát Rady SRZ dňa 28. júna 2018.

 

Žalobca Roman P. sa domáhal zrušenia rozhodnutia Prezídia Rady SRZ z dôvodu jeho nezákonnosti, pričom mal za to že žalovaný Slovenský rybársky zväz je orgánom verejnej správy.

Naopak, žalovaný navrhoval odmietnutie žaloby s tým, že rozhodnutie je zákonné, a zároveň má súkromnoprávny charakter, nakoľko sa jednalo o uloženie disciplinárneho opatrenia za previnenie proti vnútorným predpisov SRZ, a teda nemôže byť SRZ vnímaný ako orgán verejnej správy.

Krajský súd v Žiline sa stotožnil s našou argumentáciou ohľadom našej povahy ako súkromného orgánu a považoval za rozhodné to, že disciplinárne potrestanie bolo vyvodzované za porušenie vnútorných predpisov, a zároveň, že uložená sankcia nemá priame napojenie na verejné subjektívne práva žalobcu, ale týka sa jeho členstva v občianskom združení.

Vzhľadom teda na to, že SRZ rozhodol v disciplinárnom konaní ako osoba súkromného práva a jeho rozhodnutie nebolo vydané v oblasti verejnej správy, keďže žalobca porušil vnútorné predpisy občianskeho združenia, krajský súd dospel k záveru, že žaloba je neprípustná, a preto ju odmietol.

Predmetné uznesenie nenadobudlo zatiaľ právoplatnosť, nakoľko žalobca má právo na podanie kasačnej sťažnosti.


O ďalšom priebehu súdneho sporu Vás budeme priebežne informovať.

Viac informácií o ďalších súdnych sporoch nájdete TU