Súd vo veci určenia porušenia zásady rovnakého zaobchádzania a neplatného skončenia pracovného pomeru rozhodol

Dňa 28. novembra 2013 bola bývalým zamestnancom SRZ Ing. Petrom B., PhD. podaná žaloba, v ktorej žiadal, aby súd určil, že odmeňovanie žalobcu žalovaným – zamestnávateľom (bývalým tajomníkom p. Balážom) je v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania.

Ďalej žiadal, aby mu SRZ zaplatil nemajetkovú ujmu vo výške 24 000 Eur, a aby bolo určené, že okamžité skončenie pracovného pomeru je neplatné.

Zároveň žiadal, aby mu SRZ vyplatiť trinásty plat za rok 2013 a nahradil mzdu vo výške jeho priemerného zárobku.

V rámci súdneho konania prebehli súdne pojednávania v dňoch 04.03.2015, 03.06.2015, 01.03.2017, 21.06.2017, 14.03.2018 a 16.04.2018, na ktorom bol zároveň vyhlásený rozsudok.

Okresný súd rozsudkom sp.zn. 27Cpr/7/2013-483 rozhodol nasledovne:

– okamžité skončenie pracovného pomeru zo dňa 20. novembra 2013 je neplatné

– určenie porušenia zásady rovnakého zaobchádzania, zaplatenie nemajetkovej ujmy vo výške 24 000 Eur a vyplatenie trinásteho platu za rok 2013 bolo zo strany súdu zamietnuté

– žiadna zo strán nemá právo na náhradu trov konania


V rámci odôvodnenia súd konštatoval, že zo strany SRZ nedošlo k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania a žalobca Ing. Peter B., PhD. dané porušenie ani nepreukázal, a preto nie je možné vyhovieť žalobcovi vo veci návrhu vyplatenia nemajetkovej ujmy vo výške 24 000 Eur.

Rovnako súd konštatoval, že žalobca nemá nárok na vyplatenie trinásteho platu za rok 2013, nakoľko nespĺňal podmienky stanovené kolektívnou zmluvou v tom čase platnou.

Vo veci určenia neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru súd konštatoval, že neboli žiadne formálne nedostatky, na základe ktorých by bolo možné určiť, že okamžité skončenie je neplatné, ale podľa názoru súdu neboli splnené podmienky na okamžité skončenie pracovného pomeru, nakoľko mal za to, že neuposlúchnutie pokynu zamestnávateľa opustiť kanceláriu a presunúť sa do zasadacej miestnosti a pokus o opustenie priestorov zamestnávateľa spolu so spisovými materiálmi nie je porušením pracovnej disciplíny.

Slovenský rybársky zväz má za to, že okamžité skončenie pracovného pomeru je platné, a preto v ustanovenej lehote bolo podané odvolanie.


Žaloba v časti o povinnosti zaplatiť náhradu mzdu vo výške 1 195,20 Eur odo dňa doručenia žaloby až do skončenia súdneho sporu bola vylúčená na samostatné konanie.

V súvislosti s náhradou mzdy môže súd na žiadosť zamestnávateľa jeho povinnosť nahradiť mzdu za čas presahujúci 12 mesiacov primerane znížiť, prípadne náhradu mzdy za čas presahujúci 12 mesiacov zamestnancovi vôbec nepriznať, pričom náhrada mzdy môže byť priznaná najviac za čas 36 mesiacov.

O ďalšom priebehu súdneho sporu Vás budeme priebežne informovať.


Viac informácií o ďalších súdnych sporoch nájdete TU