Súdny spor o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ z roku 2012 ukončený v prospech SRZ

Dňa 11. mája 2012 bola podaná, za bývalého tajomníka SRZ, žalobcom Štefan K. a spol. žaloba o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia Rady SRZ č. 11/2012 a 12/2012 zo dňa 13.04.2012 a uznesenia Rady SRZ č. 26/2012 zo dňa 22.06.2012.

V rámci priebehu súdneho konania boli uskutočnené nasledovné právne úkony:

 • návrh žalobcu na pozastavenie výkonu rozhodnutí Prezídia a Rady SRZ zo dňa 16.05.2012
 • uznesenie Okresného súdu Košice o postúpení veci Krajskému súdu Košice ako miestne a vecne príslušnému zo dňa 14.06.2012
 • vyjadrenie nesúhlasu Krajského súdu Košice s postúpením veci zo dňa 27.06.2012
 • uznesenie NS SR, že nesúhlas Krajského súdu Košice je dôvodný zo dňa 10.07.2012
 • návrh žalobcu na pristúpenie Rady SRZ ako účastníka do konania zo dňa 07.08.2012
 • uznesenie Okresného súdu Košice o nepripustení vstupu Rady SRZ do konania zo dňa 27.08.2012
 • uznesenie Okresného súdu Košice zo dňa 05.10.2012 o zamietnutí návrhu na pozastavenie výkonu rozhodnutí
 • súdne pojednávanie dňa 25.10.2012, 24.11.2012
 • súdne pojednávanie zo dňa 07.02.2013 odročené na neurčito
 • návrh žalobcu na pristúpenie ďalších účastníkov konania na strane žalobcu zo dňa 16.01.2013
 • uznesenie Okresného súdu Košice o nepripustení ďalších osôb do konania zo dňa 13.02.2013
 • súdne pojednávanie dňa 20.06.2013, 03.04.2014

Dňa 03. apríla 2014 bol vydaný rozsudok, ktorým bola žaloba zamietnutá v časti o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia Rady SRZ č. 11/2012 a uznesenia Rady SRZ č. 26/2012 a v časti o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia Rady SRZ č. 12/2012 bolo konanie zastavené, nakoľko samotné uznesenie malo len odporúčací charakter.

Proti uvedenému rozsudku podal žalobca odvolanie, na základe ktorého Krajský súd Košice potvrdil rozsudok v zamietavom výroku a zrušil rozsudok vo výroku o zastavení konania z dôvodu, že súd dostatočne neodôvodnil zastavenie konania a z dôvodu procesných chýb vrátil vec v tejto časti na nové rozhodnutie.

Nakoľko bolo zrejmé, že výrok rozhodnutia bude rovnaký, Okresný súd Košice I. vyzval žalobcu na vyjadrenie sa, ktorý však na výzvu nereagoval a bola mu uložená poriadková pokuta.

Po druhej výzve zaslal súdu vyjadrenie, že v predmetnej časti berie žalobu späť.

Dňa 16. novembra 2017 sa konalo súdne pojednávanie, na ktorom Okresný súd Košice I. vydal rozhodnutie o zastavení konania v časti o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia Rady SRZ č. 12/2012 a žalovanému priznal náhradu trov konania vo výške 100 %.


Viac informácií o ďalších súdnych sporoch nájdete TU