Súdny spor o zaplatenie 2 718,21 Eur s príslušenstvom ukončený v prospech SRZ

Dňa 13. marca 2012 bola podaná žalobkyňou Máriou P. žaloba o vydanie bezdôvodného obohatenia vo výške  s príslušenstvom.

Súdne pojednávania sa uskutočnili 15.01.2013, 28.05.2013 a 18.06.2013. Dňa 18. júna 2013 bol vydaný rozsudok o zamietnutý žaloby, voči ktorému sa žalobkyňa odvolala. Krajský súd rozsudok zrušil a vrátil vec na ďalšie konanie. Ďalšie súdne pojednávania prebehli 07.06.2016 a 13.09.2016.

Dňa 13. septembra 2016 Okresný súd Rimavská Sobota vydal uznesenie o zastavení konania, nakoľko bola žaloba vzatá späť v celom rozsahu na základe všetkých predložených dôkazov, ktoré boli v prospech SRZ.

Dňa 21. septembra 2017 bolo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené uznesenie Okresného súdu Rimavská Sobota o povinnosti žalobkyne nahradiť trovy konania vo výške 241,78 Eur. Uvedená suma bola pripísaná na účet SRZ dňa 21. septembra 2017.


Uznesenie Okresného súdu Rimavská Sobota o zastavení konania zo dňa 13.09.2017

Uznesenie Okresného súdu Rimavská Sobota o povinnosti žalobcu nahradiť trovy konania Slovenského rybárskeho zväzu zo dňa 24.08.2017


Viac informácií o ďalších súdnych sporoch nájdete TU