Súdny spor sp.zn. 14S/4/2012 o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia a Rady SRZ z roku 2012 ukončený v prospech SRZ

Dňa 11. mája 2012 bola podaná, za bývalého tajomníka SRZ, žalobcom Štefan K. a spol. žaloba o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia Rady SRZ č. 11/2012 a 12/2012 zo dňa 13.04.2012 a uznesenia Rady SRZ č. 26/2012 zo dňa 22.06.2012.

Dňa 03. apríla 2014 bol vydaný rozsudok, ktorým bola žaloba zamietnutá v časti o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia Rady SRZ č. 11/2012 a uznesenia Rady SRZ č. 26/2012 a v časti o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia Rady SRZ č. 12/2012 bolo konanie zastavené, nakoľko samotné uznesenie malo len odporúčací charakter.

Proti uvedenému rozsudku podal žalobca odvolanie, na základe ktorého Krajský súd Košice potvrdil rozsudok v zamietavom výroku a zrušil rozsudok vo výroku o zastavení konania z dôvodu, že súd dostatočne neodôvodnil zastavenie konania a z dôvodu procesných chýb vrátil vec v tejto časti na nové rozhodnutie.

Nakoľko bolo zrejmé, že výrok rozhodnutia bude rovnaký, Okresný súd Košice I. vyzval žalobcu na vyjadrenie sa, ktorý však na výzvu nereagoval a bola mu uložená poriadková pokuta.

Po druhej výzve zaslal súdu vyjadrenie, že v predmetnej časti berie žalobu späť.

Dňa 16. novembra 2017 sa konalo súdne pojednávanie, na ktorom Okresný súd Košice I. vydal rozhodnutie o zastavení konania v časti o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia Rady SRZ č. 12/2012 a žalovanému priznal náhradu trov konania vo výške 100 %.

Samotné uznesenie Okresného súdu Košice I. o zastavení konania bolo doručené na Sekretariát Rady SRZ dňa 08. decembra 2017.


Viac informácií o ďalších súdnych sporoch nájdete TU