Súdny spor sp.zn. 40S/1/2015 začatý za bývalého tajomníka SRZ ukončený v neprospech SRZ

Dňa 27. marca 2017 bol na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručený rozsudok Krajského súdu Žilina zo dňa 21. februára 2017, ktorým bol potvrdený rozsudok Okresného súdu Žilina č.k. 40S/1/2015-168 zo dňa 11. decembra 2015.

Predmetným rozsudkom bolo zrušené rozhodnutie Prezídia Rady SRZ ako dovolacieho orgánu sp.zn. DP-6/14 zo dňa 14. júna 2014, vydaného za bývalého tajomníka SRZ Ing. Baláža, ako aj rozhodnutia tomuto predchádzajúce, rozhodnutie výboru MsO SRZ Prievidza č. DK-23/2013 zo dňa 19. septembra 2013 a rozhodnutie disciplinárnej komisie MsO SRZ Prievidza č. DK-23/2013 zo dňa 25. júna 2013 a vec bola vrátená na ďalšie konanie.

V samotnom rozsudku sa uvádza, že v disciplinárnych rozhodnutiach chýbala akákoľvek úvaha o výške sankcie a odôvodnenie jej uloženia.
Súd ďalej konštatoval, že rozhodnutie dovolacieho orgánu len stroho, bez ďalšieho vysvetlenia, konštatuje, že sa nestotožnilo s tvrdeniami dovolateľa uvedenými v dovolaní, naopak nezistilo žiadne porušenie Stanov SRZ ani Disciplinárneho poriadku SRZ, a teda, že dovolací orgán sa vôbec nevysporiadal s dovolacími dôvodmi, a preto je jeho rozhodnutie nepreskúmateľné.


Viac informácií o ďalších súdnych sporoch nájdete TU