Súdny spor z roku 2012 o určenie neplatnosti disciplinárneho rozhodnutia Prezídia Rady SRZ sp.zn. OP-10/12 ukončený v prospech SRZ

Dňa 09. októbra 2012 bola Martinom H. podaná na Okresný súd Košice I. žaloba o určenie neplatnosti rozhodnutia odvolacieho orgánu Prezídia Rady SRZ sp.zn. OP-10/12 zo dňa 22.09.2012, ktorým bolo uložené disciplinárne opatrenie, dočasné vylúčenie z členstva vo zväze na dobu 3 rokov.

Rozhodnutie odvolacieho orgánu sp.zn. OP-10/12

Na základe podanej námietky zo strany SRZ bola vec postúpená na Okresný súd Žilina.

Uznesením Okresného súdu Žilina sp.zn. 25S/1/2013-110 zo dňa 28. februára 2013 bol pozastavený výkon rozhodnutia odvolacieho orgánu až do právoplatného skončenia konania.

Uznesením Okresného súdu Žilina sp.zn. 25S/1/2013-120 zo dňa 17. apríla 2013 bolo konanie prerušené až do právoplatného skončenia konania vedeného Okresným súdom Košice I. sp.zn. 14S/4/2012.

V rámci článku Súdny spor sp.zn. 14S/4/2012 o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia a Rady SRZ z roku 2012 ukončený v prospech SRZ bola podaná informácia o právoplatnom skončení konania vedeného Okresným súdom Košice I. sp.zn. 14S/4/2012.

Dňa 14. mája 2018 bolo na Sekretariát Rady SRZ doručené Uznesenie Okresného súdu Žilina sp.zn. 25S/1/2013-185 zo dňa 15. marca 2018, ktorým bolo konanie zastavené na základe späťvzatia žaloby zo strany žalobcu.

Uznesenie Okresného súdu Žilina sp.zn. 8S/1/2013-103 o zastavení konania