Súdny spor z roku 2012 o určenie neplatnosti disciplinárneho rozhodnutia Prezídia Rady SRZ sp.zn. OP-12/12 ukončený v prospech SRZ

Dňa 09. októbra 2012 bola Ing. Vladimírom B. podaná na Okresný súd Košice I. žaloba o určenie neplatnosti rozhodnutia odvolacieho orgánu Prezídia Rady SRZ sp.zn. OP-12/12 zo dňa 22.09.2012, ktorým bolo uložené disciplinárne opatrenie, dočasné vylúčenie z členstva vo zväze na dobu 3 rokov.

  Rozhodnutie odvolacieho orgánu sp.zn. OP-12/12

Na základe podanej námietky zo strany SRZ bola vec postúpená na Okresný súd Žilina.

Uznesením Okresného súdu Žilina sp.zn. 14S/1/2013-124 zo dňa 25. novembra 2013 bolo konanie prerušené až do právoplatného skončenia konania vedeného Okresným súdom Košice I. sp.zn. 14S/4/2012.

Uznesením Okresného súdu Žilina sp.zn. 14S/1/2013-127 zo dňa 25. novembra 2013 bol pozastavený výkon rozhodnutia odvolacieho orgánu až do právoplatného skončenia konania.

V rámci článku Súdny spor sp.zn. 14S/4/2012 o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia a Rady SRZ z roku 2012 ukončený v prospech SRZ bola podaná informácia o právoplatnom skončení konania vedeného Okresným súdom Košice I. sp.zn. 14S/4/2012.

Dňa 5. februára 2018 bolo na Sekretariát Rady SRZ doručené Uznesenie Okresného súdu Žilina sp.zn. 14S/1/2013-166 zo dňa 26. januára 2018, ktorým bolo konanie zastavené na základe späťvzatia žaloby zo strany žalobcu.

  Uznesenie Okresného súdu Žilina sp.zn. 14S/1/2013-166 o zastavení konania

SRZ sa písomne vzdal práva na podanie odvolania a požiadal o vyznačenie právoplatnosti uznesenia.

Vyznačenie právoplatnosti bolo SRZ doručené dňa 12. marca 2018 s tým, že uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21. februára 2018, a teda odkladný účinok vykonateľnosti rozhodnutia OP-12/12 zanikol právoplatnosťou rozhodnutia súdu vo veci samej.

Na základe vyššie uvedených skutočností je Rozhodnutie odvolacieho orgánu sp.zn. OP-12/12 opäť vykonateľné, a teda Ing. Vladimír B. je dočasne vylúčený z členstva vo zväze na dobu troch rokov.