Súdny spor z roku 2012 o určenie neplatnosti disciplinárneho rozhodnutia výboru MsO SRZ Košice 202-DK-II. stupňa ukončený v prospech SRZ

Dňa 04. februára 2013 bola Ing. Petrom H. podaná na Okresný súd Žilina žaloba o určenie neplatnosti rozhodnutia odvolacieho orgánu výboru MsO SRZ Košice sp.zn. 202-DK-II. stupňa, zo dňa 13.12.2021, ktorým bolo potvrdené disciplinárne rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia, dočasného vylúčenia z členstva vo zväze na dobu 2 rokov.

  Rozhodnutie odvolacieho orgánu sp.zn. 202-DK-II. stupňa

Uznesením Okresného súdu Žilina sp.zn. 17S/1/2013-92 zo dňa 09. apríla 2013 bol pozastavený výkon  rozhodnutia odvolacieho orgánu až do právoplatného skončenia konania.

Uznesením Okresného súdu Žilina sp.zn. 17S/1/2013-103 zo dňa 22. mája 2013 bolo konanie prerušené až do právoplatného skončenia konania vedeného Okresným súdom Košice I. sp.zn. 14S/4/2012.

V rámci článku Súdny spor sp.zn. 14S/4/2012 o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia a Rady SRZ z roku 2012 ukončený v prospech SRZ bola podaná informácia o právoplatnom skončení konania vedeného Okresným súdom Košice I. sp.zn. 14S/4/2012.

Dňa 15. januára 2018 bolo na Sekretariát Rady SRZ doručené Uznesenie Okresného súdu Žilina sp.zn. 17S/1/2013-177 zo dňa 08. januára 2018, ktorým bolo konanie zastavené na základe späťvzatia žaloby zo strany žalobcu.

  Uznesenie Okresného súdu Žilina sp.zn. 17S/1/2013-177 o zastavení konania

SRZ sa písomne vzdal práva na podanie odvolania a požiadal o vyznačenie právoplatnosti uznesenia.

Vyznačenie právoplatnosti bolo SRZ doručené dňa 23. februára 2018 s tým, že uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 26. januára 2018.

Na základe vyššie uvedených skutočností je Rozhodnutie odvolacieho orgánu sp.zn. 202-DK-II. stupňa opäť vykonateľné, a teda Ing. Peter H. je dočasne vylúčený z členstva vo zväze na dobu dvoch rokov.