Upozornenie na odvolaných členov rybárskej stráže

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dovoľujeme si Vás informovať, že na základe rozhodnutia Okresného úradu Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie boli z funkcie členov rybárskej stráže odvolaní:

  • p. E.B. – odznak č.  0125, preukaz č. 2010/05351-1/CSI/V, vydaný dňa 27.7.2010
  • p. P.F. – odznak č. 0124, preukaz č. 2006/09400-16/CS, vydaný dňa 12.12.2006

Menované osoby v ustanovenej lehote neodovzdali na Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie odznaky a preukazy rybárskej stráže podľa § 21 ods. 6 zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov.

Dovoľujeme si vás požiadať, aby ste v prípade zistenia preukazovania sa menovaných týmito odznakmi a preukazmi, nahlásili túto skutočnosť MsO SRZ Bratislava V. alebo Okresného úradu Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie.

Zároveň vám dávame na vedomie, že nie ste povinní uposlúchnuť akýkoľvek pokyn, príkaz alebo požiadavku menovaných na základe preukázania sa odznakom a preukazom člena rybárskej stráže, nakoľko nie sú na takéto konanie menovaní oprávnení z dôvodu odvolania z funkcie členov rybárskej stráže.