Uzatvorenie zmluvy na rekonštrukciu bytovej jednotky

Obstarávanie zákazky na rekonštrukciu bytovej jednotky v areáli SRZ – Rada Žilina prebehlo v súlade so Smernicou SRZ – Rada Žilina o obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác, čl.8 – Zadávanie zákaziek s hodnotou rovnakou alebo vyššou ako 1 000 EUR (predpokladaná hodnota zákazky stanovená v rozpise plánu údržby, opráv a investícií pre rok 2016 bola 5 000 EUR bez DPH).

Prieskum uskutočnil a cenové ponuky vyhodnotil asistent tajomníka – vedúci investícií a propagácie. Pri zadávaní predmetnej zákazky bol uskutočnený výber uchádzača na základe prieskumu trhu u firiem, ktoré vykonávajú predmetné stavebné práce.

Ako hlavné kritérium pri výbere dodávateľa bola stanovená minimálna cena práce pri rekonštrukcii daných priestorov.

Na výzvu pri dodržaní kritérií reagovali tri právnické osoby, pričom najlepšiu cenu ponúkla obchodná spoločnosť EUROTRIM, s.r.o.

Predmetná zmluva o dielo je k nahliadnutiu TU