VN Tesárske Mlyňany-boj o revír, ktorý bol odobratý zväzu kvôli dotáciám pre starostu

Spoločnosť EUROPA HOLDING SK, s.r.o. listom zo dňa 27. februára 2018 požiadala MŽP SR o odobratie VN Tesárske Mlyňany Slovenskému rybárskeho zväzu, aby jej ju mohlo MPaRV SR prideliť do užívania na hospodársky chov rýb a aby mohla na MPRV SR predložiť projekt v súvislosti so získaním finančných prostriedkov z Operačného programu rybné hospodárstvo 2014-2020.


Spoločnosť EUROPA HOLDING SK, s.r.o. vznikla 15. júna 2017, pričom jej jediným spoločníkom je Ing. Valkovič, starosta obce Tesárske Mlyňany a konateľom je Mgr. Valkovičová. V súvislosti s rybárstvom v rámci jej podnikateľskej činnosti je len poskytovanie služieb v rybárstve.

Dňa 26. júla 2017, mesiac po založení sro-čky, bola na SRZ doručená žiadosť o vysporiadanie rybárskeho revíru č. 2-5370-1-1 VN Tesárske Mlyňany pre potreby podania žiadosti o pridelenie vodnej plochy do užívania na účely podnikania v osobitnom režime.

V tejto veci bolo zo strany SRZ zaslané zamietavé stanovisko s odôvodnením, že v prípade VN Tesárske Mlyňany sa jedná o vodný tok, nakoľko revír spadá do povodia hlavného toku Váhu, ktorého hlavným prítokom je Majerský potok a výkon rybárskeho práva vo vodných tokoch prideľuje Ministerstvo životného prostredia SR Slovenskému rybárskemu zväzu v súlade s § 4 ods. 3 zákona o rybárstve.

Dňa 08. marca 2018 sa SRZ, prostredníctvom pozvánky na ústne pojednávanie už na nasledujúci deň, dozvedel o žiadosti spoločnosti o odobratie VN Tesárske Mlyňany Slovenskému rybárskeho zväzu, aby jej ju mohlo MPaRV SR prideliť do užívania na hospodársky chov rýb zo dňa 27. februára 2018. Z dôvodu , že nebolo pojednávanie oznámené včas, SRZ požiadal o nový termín.

Dňa 27. apríla 2018 MŽP SR vydalo Rozhodnutie č. 4532/2018-4.1.1 o odobratí výkonu rybárskeho práva Slovenskému rybárskemu zväzu na VN Tesárske Mlyňany a jeho vyradení z evidencie rybársky revírov.

Aj napriek tomu, že na ústnom pojednávaní dňa 16. marca 2018 SRZ nepriamo odobril odobratie revíru, využil možnosť podania rozkladu proti uvedenému rozhodnutiu z nasledovných dôvodov:

 • predmetná vodná plocha je súčasťou Zmluvy o podmienkach výkonu rybárskeho práva na vodných nádržiach v správe SVP, š.p. zo dňa 5.10.2004, pričom v zmysle článku IV. bod 3 tejto zmluvy v prípade, že správca dá vodnú nádrž do prenájmu právnickej alebo fyzickej osobe, výkon rybárskeho práva podľa tejto zmluvy bude nájomcovi nádrže uložený ako vecné bremeno až do času existencie rybárskeho revíru
 • správcom tejto vodnej nádrže by mal byť Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., nakoľko sa jedná o vodný tok, čo vyplýva aj zo samotnej Zmluvy o podmienkach výkonu rybárskeho práva na vodných nádržiach v správe SVP, š.p. zo dňa 5.10.2004, keďže v rámci ustanovení zmluvy sa uvádza, že SVP, š.p. môže vodné plochy prenajať, pričom nájom je možný len v prípade, že predmetné vodné plochy má vo vlastníctve
 • vlastníkom vodnej nádrže je fyzická osoba a nie štát, ktorý nerieši vysporiadanie vlastníckych vzťahov zo strany štátu, pričom sa jedná o vodný tok, ktorý má byť vo vlastníctve SR a v správe SVP, š.p. a vychádzajúc z Ústavy SR, že vodné toky sú vo vlastníctve štátu, preto štátu prostredníctvom jeho správcu vodného toku prináleží právo ako aj povinnosť usporiadať vlastnícke právo podľa v súčasnosti platnej legislatívy v oblasti vodného hospodárstva
 • z listov vlastníctva č. 2344 a 2434 vedených Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor vyplýva, že v prípade pozemkov, na ktorých leží vodná nádrž, sa jedná o vodný tok a vodnú nádrž, ktorá by mala byť pod správou SVP, š.p.
 • SVP, š.p. vo svojom stanovisku uviedol, že ako správca (aj keď nie je evidovaný na liste vlastníctva) súhlasí s hospodárskym chovom rýb, nakoľko nemá majetkovoprávne vysporiadané pozemky, a zároveň uvádza, že uzatvorí so spoločnosťou zmluvný vzťah, aj keď nie je zrejme aký, nakoľko zo zákona o rybárstve z § 33 ods. 3 vyplýva, že správca uzatvorí s chovateľom nájomnú zmluvu, pričom zástupca SVP, š.p. p. Ing. Virág sa vyjadril, že „podmienky sú splnené nad rámec zákona, pričom nielenže sa nemusia s vlastníkom dotknutých pozemkov majetkovoprávne vysporiadať, ale navyše môžu získať finančné prostriedky z prenájmu“
 • máme za to, že žiadosť spoločnosti EUROPA HOLDING SK, s.r.o. bola podávaná účelovo s cieľom získať vodnú plochu pridelením podľa zákona o rybárstve a získať dotácie v rámci poľnohospodárskej činnosti, čo sa uvádza aj v samotnom rozhodnutí, pričom prvotný záujem mala o podnikanie v osobitnom režime o čom svedčí aj fakt, že spoločnosť EUROPA HOLDING SK, s.r.o. vznikla len 15. júna 2017, pričom v rámci predmetu činnosti má evidované poskytovanie služieb v rybárstve, ktoré je postačujúce na podnikanie v osobitnom režime
 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vydáva osvedčenie na chov rýb na základe žiadosti chovateľa a na základe stanoviska uznávacej komisie, pričom žiadosť musí okrem iného obsahovať kópiu živnostenského listu, výpisu z obchodného registra alebo iného dokladu, ktorý oprávňuje na vykonávanie chovu rýb
 • rozhodnutie MŽP SR bolo vydané účelovo s cieľom získania finančných prostriedkov o čom svedčí aj vyjadrenie Mgr. Orlíka, kde sa v rámci odôvodnenia uvádza, že žiadateľ mieni v nadväznosti na právoplatné a účinné rozhodnutie požiadať Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o vydanie osvedčenia, taktiež požiadať SVP, š.p. o uzatvorenie zmluvy, aby mohol na MPRV SR predložiť projekt v súvislosti so získaním finančných prostriedkov z Operačného programu rybné hospodárstvo 2014-2020
 • na ústnom pojednávaní Ing. Hajňuk ako ichtyológ, uviedol, že vodná nádrž nie je vhodná na chov rýb z dôvodu, že v nej vrchom prepadá voda už cca 15 rokov a všetky splachy idú do vodnej nádrže
 • na ústnom pojednávaní zamestnanec MŽP SR uviedol, že na predmetnú vodnú nádrž bolo vydaných už mnoho povolení na rybolov, a preto by odobratie výkonu rybárskeho práva mohlo vyvolať u rybárov značnú nevôľu a z tohto dôvodu Orlík uviedol, že požadujú vydanie rozhodnutia, a že MO SRZ Zlaté Moravce umožní žiadateľ užívanie VN do konca roka, čo je v rozpore so zákonom o rybárstve
 • v rámci výroku rozhodnutia sa uvádza len odobratie revíru a jeho vyradenie z evidencie rybárskych revírov, pričom z § 33 ods. 1 jasne vyplýva, že na základe žiadosti môže ministerstvo rozhodnúť o vyradení malej vodnej nádrže osobitne vhodnej na hospodársky chov rýb z rybárskeho revíru a prideliť ju do užívania na hospodársky chov rýb chovateľovi
 • MŽP SR žiadateľovi nepridelilo vodnú plochu do užívania na hospodársky chov rýb, a práve naopak v závere odôvodnenia rozhodnutia uviedol, že do užívania na hospodársky chov rýb ju pridelí Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Máme za to, že nie je vhodné odobrať rybársky revír Slovenskému rybárskemu zväzu, ktorý ho spravuje vo verejnom záujme na základe pridelenia výkonu rybárskeho práva, vyradiť ho z evidencie a prideliť ho subjektu, ktorý nemá s rybárstvom žiadne prepojenie, na účel užívania na hospodársky chov rýb so zámerom získania finančných prostriedkov z Operačného programu rybné hospodárstvo 2014-2020, nakoľko len táto skutočnosť bola v rámci žiadosti žiadateľa deklarovaná.


O ďalšom priebehu správneho konania vás budeme naďalej informovať.