Zamietnutie žaloby o zrušenie rozhodnutí Snemu SRZ týkajúcich sa volieb, na roky 2015-2018

Dňa 1. júna 2017 sa uskutočnilo súdne pojednávanie vo veci žaloby o zrušenie rozhodnutí Snemu Slovenského rybárskeho zväzu a návrhu na pozastavenie výkonu napadnutých rozhodnutí, vedené pod sp.zn. 18C/231/2014.

 Okresný súd Žilina žalobu zamietol a žalovanému, Slovenskému rybárskemu zväzu, priznal nárok na náhradu trov konania voči žalobcovi v rozsahu 100 %.

Okresný súd poukázal najmä na to, že rozhodnutie Snemu vo veci uskutočnených volieb nie je individuálnym správnym aktom a nejde o rozhodnutie orgánu žalovaného. Z toho dôvodu nejde o preskúmavanie rozhodnutia súdom, a preto nie je možné aplikovať Správny súdny poriadok. Ide však o určovaciu žalobu v zmysle Civilného sporového poriadku.

Okresný súd ďalej konštatoval, že hoci volebný poriadok stanovuje oddelenosť volieb, nevylučuje to, aby neprebehli v jeden deň na jednom sneme všetky voľby do jednotlivých orgánov.

Okresný súd dospel k záveru, že z predloženej zápisnice a z vykonaného dokazovania neboli zistené skutočnosti, ktoré by spôsobovali neplatnosť daných volieb, aj keď sa petitom žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia, a teda neboli porušené stanovy, či volebný poriadok v takej intenzite, ktorá by spôsobovala, že voľby by museli byť určené/posúdené ako neplatné.

Rozsudok Okresného súdu Žilina si môžete pozrieť na nižšie uvedenej prílohe:

 

Rozsudok Okresného súdu Žilina o zamietnutí žaloby zo dňa 1. júna 2017

Proti rozsudku Okresného súdu Žilina má žalobca právo podať odvolanie.


Viac informácií o ďalších súdnych sporoch nájdete TU