Zostane Čilistovský kanál II. Lagúna rybárskym revírom SRZ?

Čilistovský kanál II. Lagúna je súčasťou rybárskeho revíru č. 2-0520-1-1 Dunaj č. 3 – ľavostranný priesakový kanál VD.

 Pôvodne bol vedený ako rybársky revír č. 2-3120-1-1 Štrkovisko Čilistov. Listom MŽP SR č. 631/2007-8.1 zo dňa 10.01.2008 bol tento rybársky revír zrušení z dôvodu, že je zahrnutý do revíru č. 2-0520-1-1 Dunaj č. 3 – ľavostranný priesakový kanál VD.

V rámci databázy rybárskych revírov, ktorú vypracováva MŽP SR (odkaz na databázu revírov), popis rybárskeho revíru č. 2-0520-1-1, ktorého užívateľom je SRZ – Rada Žilina je nasledovný:

„Vodná plocha priesakového kanála od MVE nad hydrocentrálou v Gabčíkove po Vlčie Hrdlo v Bratislave vrátane Čilistovského kanála I. od ústia do priesakového kanála po stavidlo – zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.3. do 31.5. Čilistovský kanál II. Lagúna (MO SRZ Šamorín) od stavidla po koniec kanála – lov rýb upravený miestnym rybárskym poriadkom MO SRZ Šamorín, povolený iba pre držiteľov miestnych, zvláštnych, osobitných a hosťovacích povolení. Revír nie je hraničná voda.“

 Už v roku 2011 prejavila o časť rybárskeho revíru č. 2-0520-1-1, Čilistovský kanál II. Lagúna záujem obchodná spoločnosť Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o. a to žiadosťou o stanovenie ceny rybej obsádky v rybárskom revíri zo dňa 24.06.2011. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina túto žiadosť postúpil Miestnej organizácii Šamorín, ktorá zabezpečovala a zabezpečuje obhospodarovanie „Lagúny“.

Po spoločnej korešpondencii a stretnutiach medzi SRZ a Hotelom Kormorán zvolalo MŽP SR pracovné stretnutie na 29.02.2012 v súvislosti so snahou hotela získať „Lagúnu“ na účely podnikania v osobitnom režime a vyjasnenia viacerých nepresností a skreslených informácií.

Hotel Kormorán za účelom získania „Lagúny“ podal návrh o vydanie rozhodnutia, že predmetná vodná plocha nie je vodným tokom. Dňa 16.03.2012 vydal Krajský úrad životného prostredia v Bratislave, odbor štátnej vodnej správy rozhodnutie, že „Čilistovský kanál II. Lagúna“ nie je vodným tokom.

Hotel Kormorán zároveň listom z apríla 2012 oznámil, že zrušuje zmluvu o spolupráci medzi SRZ, Hotelom Kormorán, SVP, š.p. a VV, š.p. zo dňa 2.10.2007.

Z dôvodu nesúhlasu s rozhodnutím krajského úradu, bolo zo strany SRZ v zast. JUDr. Bilkovič podané odvolanie 26.03.2012. Odvolanie však bolo zamietnuté z dôvodu, že SRZ nie je účastníkom konania, s čím SRZ nesúhlasil a dňa 14.05.2012 podal na Krajský súd Bratislava žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Krajského úradu životného prostredia v Bratislave, odbor štátnej vodnej správy zo dňa 16.03.2012 v spojitosti s oznámením o odvolaní.

Krajský súd Bratislava dňa 21.06.2013 vydal uznesenie o zastavení konania z dôvodu, že žalobcovia neboli účastníkmi správneho konania a napadnutým rozhodnutím neboli priamo dotknuté ich práva a právom chránené záujmy alebo povinnosti.

Voči uzneseniu sa SRZ odvolal a dňa 31.03.2014 Najvyšší súd SRZ uznesenie zrušil a vrátil vec na ďalšie konanie. Dňa 24.10.2014 vydal Krajský súd Bratislava rozsudok, ktorým žalobu zamietol. Voči tomuto rozsudku bolo dňa 21.11.2014 podané odvolanie.

Po vydaní rozsudku zaslal Hotel Kormorán na SRZ žiadosť o uzatvorenie dohody o finančnom vyrovnaní zo dňa 14.11.2014, a zároveň dňa 04.12.2014 podal na MŽP SR žiadosť o pridelenie vodnej plochy „Čilistovský kanál II. Lagúna“ na účely podnikania v osobitnom režime.

Dňa 19.12.2014 MŽP SR vydalo rozhodnutie, ktorým vyzvalo Hotel Kormorán o predloženie dohody o finančnom vyrovnaní a potvrdenie o späťvzatí odvolania proti rozsudku Krajského súdu Bratislava zo dňa 24.10.2014, nakoľko sa jedná o predbežnú otázku. SRZ však naďalej trval na svojom odvolaní. Hotel Kormorán začal v tomto období vydávať rôzne zákazy lovu rýb na predmetnej vodnej ploche, a to vlastnými označeniami.

Dňa 29.06.2016 Najvyšší súd SR vydal rozsudok, ktorým potvrdil rozsudok Krajského súdu Bratislava zo dňa 24.10.2014. V predmetnom rozhodnutí sa však neprejednávala otázka, či rozhodnutie Krajského úradu Bratislava vo veci určenia, že „Lagúna“ nie je vodným tokom, je zákonné, ale len otázka účastníctva SRZ v konaní.

Po tomto rozsudku, Hotel Kormorán opätovne požiadal o uzatvorenie dohody o finančnom vyrovnaní. Spoločnosti bolo oznámené, že sa stanoví výška finančného vyrovnania, ktorá podlieha schváleniu Rady SRZ, nakoľko v tom čase už bolo známe, že MŽP SR prideľuje vodnú plochu na účely podnikania v osobitnom režime aj bez uzatvorenia dohody o finančnom vyrovnaní.

Po prerokovaní tejto problematiky na zasadnutí Rady dňa 10.12.2016, SRZ dospel k záveru, že aj pod hrozbou odobratia rybárskeho revíru nepodpíše dohodu o finančnom vyrovnaní, ale bude trvať na tom, že v danom prípade neboli zo strany Hotel Kormorán splnené podmienky v zmysle § 34 zákona o rybárstve, najmä skutočnosť, že sa nejedná o vodný tok, ktorú potvrdzujú aj stanoviská SVP, š.p. a VV, š.p., ktoré bolo vydané až po rozhodnutí Krajského úradu životného prostredia v Bratislave zo dňa 16.03.2012.

Dňa 02.12.2016 MŽP SR listom oznámilo začatie správneho konania vo veci žiadosti o pridelenie Čilistovského kanálu II. Lagúna na účely podnikania v osobitnom režime. V rámci začatého správneho konania boli zo strany SRZ podané námietky a pripomienky, ktoré odôvodňujú nesplnenie podmienok v zmysle § 34 zákona o rybárstve.

Aj napriek týmto pripomienkam a námietkam bolo dňa 22.12.2016 vydané rozhodnutie o odobratí rybárskeho revíru SRZ, jeho vyradení, zmene a pridelení Čilistovského kanálu II. Lagúna spoločnosti Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o. na účely podnikania v osobitnom režime.

Proti rozhodnutiu MŽP SR bol podaný rozklad v zákonom ustanovenej lehote. Dňa 30.03.2107 bolo na Sekretariát Rady SRZ doručené upovedomenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia o rozklade do 31.05.2017.

SRZ uskutočňuje aj ďalšie právne úkony, ktoré ak budú úspešné, zaručia zachovanie Čilistovského kanálu II. Lagúna v užívaní Slovenského rybárskeho zväzu, ktorý vykonáva rybárskeho právo vo verejnom záujme v súlade so zákonom o rybárstve a jeho vykonávacím predpisom.

 

O tom, či sa SRZ podarí udržať vodnú plochu Čilistovský kanál II. Lagúna vás budeme priebežne informovať.