Zostane OR Dolnostredské rybárskym revírom SRZ?

 

Niekoľkoročná kauza medzi MsO SRZ Sereď a OZ Dolnostredan naďalej pokračuje, aký bude koniec však nie je v tejto chvíli isté….

 

Občianske združenie Dolnostredan vzniklo 08.03.2013 za účelom založenia miestnej organizácie Dolná Streda. Zakladatelia a členovia toho združenia sú členmi aj MsO SRZ Sereď. Pre zaujímavosť uvádzame, že sídlo tohto združenia sa nachádza v priestoroch, ktorých vlastníkom je obec Dolná Streda.

Prípravný výbor listom zo dňa 25.11.2014 požiadal Radu o schválenie termínu ustanovujúcej schôdze. Dňa 13.12.2014 bolo prijaté uznesenie č. 113/2014 v znení:

Rada neschvaľuje vykonanie ustanovujúcej členskej schôdze MO SRZ Dolná Streda z týchto dôvodov:

  1. Prípravný výbor nepreukázal možnosť pridelenia rybárskeho revíru v obvode svojho sídla tak, ako to upravuje § 11 ods. 12 Stanov SRZ.
  2. Nakoľko novovznikajúca organizácia má záujem o pridelenie rybárskych revírov, ktoré sú v súčasnosti pridelené MO SRZ Sereď, prípravný výbor nepredložil uznesenie členskej schôdze MO SRZ Sereď podľa § 14 ods.6 písm. c) Stanov SRZ.

Prípravný výbor s prijatým uznesením nesúhlasil, a preto sa rozhodlo 11 osôb, zastúpených JUDr. Ivanom Syrovým, PhD. podať dňa 04. februára 2015 žalobu na súd o preskúmanie tohto uznesenia.

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina sa v rámci súdneho pojednávania vyjadril, že žiadnym spôsobom nemal v úmysle zabrániť vzniku novej organizácii, ale nakoľko jednou z podmienok pre vznik základnej organizácie je možnosť pridelenia rybárskeho revíru v zmysle § 11 ods. 12 Stanov SRZ, nebolo možné žiadosti vyhovieť, pretože prípravný výbor nepreukázal, že má možnosť pridelenia rybárskeho revíru a v zmysle Stanov každá ZO SRZ musí mať v užívaní aspoň jeden rybársky revír.

 

Slovenský rybársky zväz v zmysle § 1 ods. 6 Stanov SRZ presadzuje základné princípy spolupráce, vzájomnej pomoci, tolerancie a porozumenia v duchu demokracie.

Práve z tohto dôvodu nebolo možné vyhovieť žiadosti o vytvorenie novej organizácie, pretože prípravný výbor požadoval prideliť rybársky revír OR Dolnostredské, ktorý už bol v obhospodarovaní MsO SRZ Sereď. Bolo teda potrebné, aby organizácia Sereď odsúhlasila vznik novej organizácie z jej členov (ktorí sa chceli odtrhnúť) a pridelenie OR Dolnostredské tejto novovzniknutej organizácii.

V rámci súdneho konania bol dňa 07.11.2016 vydaný rozsudok Okresného súdu Žilina o zrušení uznesenia č. 113/2014. S odôvodnenia rozsudku je zrejmé, že súd vôbec neskúmal vecnú stránku veci, a teda, či bolo prijaté uznesenie prijaté v súlade so Stanovami SRZ. Súd mal za to, že Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina porušil procesné povinnosti. V odôvodnení však neuviedol žiadne ustanovenia, ktoré boli porušené, a to bolo jedným z dôvodov podania odvolania.

 

V dôsledku neschválenia uznesenia a prebiehajúceho súdneho sporu sa OZ Dolnostredan rozhodlo pokračovať v získaní OR Dolnostredského za pomoci obce Dolná Streda a jej starostu PhDr. Mgr. Šúryho.

Starosta dňa 26.09.2016 zaslal na Sekretariát Rady SRZ žiadosť o vysporiadanie rybárskeho revíru, v ktorom vyjadril plnú podporu OZ Dolnostredan.

 

Na túto žiadosť bolo reagované s negatívnym stanoviskom s upozornením, že obec nemá podnikateľskú činnosť, a preto nemôže žiadať o pridelenie vodnej plochy na účely podnikania v osobitnom režime. O pár dní neskôr už živnosť bola zriadená.

Starosta začal postupne uzatvárať kúpne zmluvy a nájomné zmluvy s vlastníkmi pozemkov pod vodnou plochou a okolo vodnej plochy s účelom nájmu pre výkon rybárskeho práva za symbolické 1 Euro/rok.

Nájomné zmluvy uzatvoril starosta aj so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. a Slovenským pozemkovým fondom.

 

Tu si dovoľujeme poukázať na ďalšie dôležité skutočnosti:

 

MsO SRZ Sereď mala do konca roka 2011 uzatvorenú nájomnú zmluvu s SVP, š.p. Od tohto roku sa snažila o odkúpenie pozemkov alebo opätovné uzatvorenie nájomného vzťahu, či už s SVP, š.p. alebo SPF……..neúspešne.

Dňa 14.05.2014 sa uskutočnilo rokovanie za účasti generálneho riaditeľa SVP, š.p., tajomníka SRZ, zástupcu MŽP SR a riaditeľa OZ Piešťany SVP, š.p., na ktorom sa prehlásilo, že sa spracuje dodatok k zmluve o podmienkach výkonu rybárskeho práva na vodných nádržiach v správe SVP, š.p., a zároveň, že SVP, š.p. neuzatvorí žiadnu nájomnú zmluvu na niektoré vodné plochy, vrátane OR Dolnostredské. Dodatočne bolo zistené, že SVP, š.p. podpísal nájomnú zmluvu v prospech Dolná Streda ešte dňa 17.04.2014.

 

Dňa 20.10.2016 podal starosta obce žiadosť na MŽP SR o pridelenie OR Dolnostredské na účely podnikania v osobitnom režime. Vo veci bolo začaté správne konanie vedené pod č. 8117/2016-4.1.

V rámci začatého správneho konania boli zo strany Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina podané námietky a pripomienky. Zároveň bol podaný podnet na prokuratúru o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Okresného úradu Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-GA-OSZP-2016/005620/OV/SV zo dňa 12.05.2016, ktorým úrad rozhodol, na podnet starostu, že OR Dolnostredské nie je vodným tokom.

 

Prokuratúra podnet postúpila na Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov.

Starosta sa vo veci tiež rozhodol konať a proti rozhodnutiu Okresného úradu Galanta vydaného na jeho žiadosť, podal podnet na preskúmanie tohto rozhodnutia mimo odvolacieho konania s odôvodnením, že prebieha správne konanie na MŽP SR. Okresný úrad Trnava rozhodnutie zo dňa 12.05.2016 zrušil s odôvodnením, že v tej istej veci už bolo vydané rozhodnutie zo dňa 20.04.2005.

 

Snaha o získanie rybárskeho revíru OR Dolnostredské starostom obce Dolná Streda a OZ Dolnostredan naďalej pokračuje. Ako to dopadne, nie je len v rukách SRZ, ale najmä v rukách MŽP SR, SVP, š.p. a SPF v závislosti od toho ako sa k celej veci postavia.

Bude mať väčšiu váhu pre rozhodnutie všeobecný verejný záujem alebo súkromný záujem podnikateľov získať na vodných plochách na účely podnikania v osobitnom režime čo najväčší majetkový prospech?

 

V jednote je sila, tak buďme jednotní! Petrov zdar!


ortofoto1950_up

ortofoto2010_up

15_13

18_11

Fotografia0022_up

Fotografia0023_up