Informácia o pripomienkach k návrhu zákona o rybárstve a zasadnutí petičného výboru

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci možnosti pripomienkovať návrh zákona o rybárstve v súlade s prijatým uznesením Rady SRZ č. 104/2017 a 105/2017 boli na Sekretariát Rady SRZ zaslané pripomienky od 19 základných organizácií SRZ.

V dňoch od 6. – 9. novembra 2017 boli vypracované pripomienky organizačno-právnym referentom a zamestnancami Odboru tečúcich vôd a výroby.

V najbližších dňoch budú spracované pripomienky zaslané od ZO SRZ, o ktorých akceptovaní alebo neakceptovaní aj s odôvodnením budete informovaní.

Vo veci pripomienkovania si Vás opätovne dovoľujeme požiadať, aby do MPK neboli pridávané pripomienky jednotlivcami, či už zo strany štatutárnych zástupcov ZO SRZ alebo členov iných orgánov (disciplinárna komisia, kontrolná komisia a pod.). Je dôležité, aby sme na MŽP SR vystupovali jednotne a spoločne.

Ďalej si Vás dovoľujeme informovať, že dňa 09. novembra 2017 sa uskutočnilo zasadnutie petičného výboru v zložení Ing. Javor, RSDr. Boroš, JUDr. Kabáč, MVDr. Bilik, Mgr. Ondrejovič a tajomník petičného výboru organizačno-právny referent, Mgr. Roobová.

Na predmetnom zasadnutí bol prerokovaný návrh petície vypracovaný Mgr. Ondrejovičom, ktorý po drobných úpravách bude predložený na decembrovom zasadnutí Rady SRZ na schválenie. Následne sa dohodne ďalší postup v súvislosti s danou petíciou ako preventívnym opatrením, ktorú v prípade potreby budeme môcť použiť.

V rámci diskusie bolo zároveň prerokované získanie podpory pre SRZ od osobností verejného a spoločenského života, najmä známych športovcov, hercov a zástupcov odbornej verejnosti a občianskych združení.

O ďalšom postupe Vás budeme naďalej priebežne informovať.