Medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona o rybárstve

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dovoľujeme Vás informovať, že dňa 30. októbra 2017 začalo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona o rybárstve.

Na nižšie uvedenom linku nájdete všetku sprievodnú dokumentáciu aj so znením návrhu zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu:

Na základe uznesenia č. 104/2017 prijatého na mimoriadnom zasadnutí Rady SRZ dňa 21. októbra 2017 budú zo strany štatutárnych zástupcov ZO SRZ na Sekretariát Rady SRZ zasielané pripomienky (návrh zmeny konkrétneho ustanovenia so zdôvodnením) v termíne do 04. novembra 2017 vrátane, pričom na neskôr podané pripomienky sa nebude prihliadať.

Všetky pripomienky budú spracovaného do jedného stanoviska a predložené na medzirezortné pripomienkové konanie a na odmietnuté pripomienky budeme reagovať spolu s odôvodnením na základe uznesenia č. 105/2017 prijatého na mimoriadnom zasadnutí Rady SRZ dňa 21. októbra 2017.

Konečné znenie pripomienok bude zverejnené na našej webovej stránke.

Zároveň si vás dovoľujeme upozorniť, že pre tzv. hromadnú pripomienku budeme potrebovať zabezpečiť minimálne 500 podpisov prostredníctvom elektronického formulára. Podrobnejší postup zverejníme v najbližších dňoch.

Znenie návrhu zákona o rybárstve si môžete stiahnuť na nižšie uvedenej prílohe:

V tejto veci ďalej uvádzame, že aj napriek tomu, že je v navrhovanom znení § 4 upravené pridelenie výkonu rybárskeho práva SVP, š.p. a ŠOP SR, naďalej platia ich stanoviská, na základe ktorých stiahli svoje požiadavky na výkon rybárskeho práva, a preto budeme požadovať stiahnutie týchto ustanovení aj v rámci medzirezortného pripomienkového konania.

Predmetné stanoviská si môžete pozrieť na nižšie uvedených prílohách:


O ďalšom postupe vo veci problematiky návrhu zákona o rybárstve vás budeme naďalej priebežne informovať.