Snaha pracovníkov MŽP SR obísť zástupcov SRZ vo veci prerokovania pripomienok k návrhu zákona o rybárstve

Vážení rybári i nerybári, členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

Slovenský rybársky zväz ku dňu 21. novembra 2017 zaslal na Ministerstvo životného prostredia SRZ prostredníctvom webovej stránky SLOV-LEX k predloženému návrhu zákona o rybárstve 210 pripomienok, nakoľko pôvodné pripomienky Slovenského rybárskeho zväzu neboli v legislatívnom procese pred MPK vôbec akceptované, aj napriek tomu, že je subjektom, ktorý zabezpečuje už desiatky rokov výkon rybárskeho práva, ktoré patrí štátu, na rybárskych revíroch v rámci celej SR, a istým spôsobom zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy, a zároveň predložené znenie návrhu zákona o rybárstve do MPK sa i naďalej, aj napriek pracovným rokovaniam s MŽP SR, ŠOP SR a SVP, š.p., koncepčne vymykalo hlavnej podstate rybárstva.

V rámci článku „Stanovisko k problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve a postupu SRZ – Rada Žilina“ sme vás informovali, že MŽP SR ako hlavný iniciátor nového návrhu zákona o rybárstve vytvorilo Expertnú skupinu, do ktorej bol nominovaný ako zástupca SRZ tajomník SRZ, Ing. Javor a viceprezident Ing. Mišech.

Aj napriek skutočnosti, že Expertná skupina bola vymenovaná priamo ministrom životného prostredia, dňa 07. decembra 2017 obdŕžal tajomník SRZ, Ing. Javor a viceprezident Ing. Mišech mail v nasledovnom znení:

Vážení členovia Expertnej skupiny,

 prostredníctvom e-mailu Ing. Dobiaša zo dňa 23.11.2017 sme Vám avizovali, že počítame s Vašou účasťou (ako spoluautorov Návrhu zákona o rybárstve) na vyhodnocovaní pripomienok vznesených v rámci medzirezortného pripomienkového konania k Návrhu zákona o rybárstve, a taktiež, že nami spracované pripomienky predložíme sekcii legislatívy a práva najneskôr do 8.12.2017. Vzhľadom na nepredvídanú okolnosť, akou je práceneschopnosť predsedu Expertnej skupiny Ing. Dobiaša a s tým spojený časový sklz si  Vás dovoľujeme pozvať na pracovné rokovanie, ktoré sa uskutoční v dňoch  12.-15.12.2017 v penzióne Nimród, Dunajská, 930 05 Gabčíkovo, pri Hydrocentrále Vodného diela Gabčíkovo, so začiatkom rokovania o 9:00 hod.

Zároveň poznamenávame, že predmetom tohto rokovania bude vyhodnocovanie pripomienok vznesených Slovenským rybárskym zväzom – Rada Žilina, Slovenskou ornitologickou spoločnosťou/BirdLife Slovensko, ako aj pripomienok Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, resp. Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Keďže ide o pripomienky vznesené samotným Slovenským rybárskym zväzom – Rada Žilina, ako aj o pripomienky iných subjektov dotýkajúce sa SRZ – Rada Žilina, v záujme vyhnutia sa konfliktu záujmov sa táto pozvánka netýka zástupcov SRZ a zároveň členov Expertnej skupiny (Ing. Javora, Ing. Mišecha). Podobne sa táto pozvánka netýka ani člena Expertnej skupiny JUDr. Hannikera, ktorý nás informoval, že pre tento účel pripadá do úvahy jediný voľný deň 29.12.2017.

Na záver poznamenávame, že o výsledku vyhodnotenia pripomienok budú všetci členovia Expertnej skupiny informovaní a zároveň im bude poskytnutý materiál so samotným vyhodnotením pripomienok.

Účasť členov „Expertnej skupiny“ na rokovaní je nezastupiteľná!

 S pozdravom tajomník Expertnej skupiny

Ing. Marek Hausman, oddelenie štátnej správy rybárstva | sekcia vôd


O vyššie uvedenom maily boli informovaní aj členovia Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ na zasadnutí konanom dňa 09. decembra 2017.

 Dňa 10. decembra 2017 bol na MŽP SR zaslaný mail zo strany tajomníka SRZ, Ing. Javora z dôvodu nesúhlasu s postupom pracovníkov MŽP SR a ich snahou obísť zástupcov SRZ vo veci prerokovania pripomienok k návrhu zákona o rybárstve v rámci expertnej skupiny.

Dobrý deň,

 Na základe informácie o konaní pracovného rokovania expertnej skupiny v rámci medzirezortného pripomienkového konania k Návrhu zákona o rybárstvektoré sa uskutoční v dňoch  12.-15.12.2017 si dovoľujeme vysloviť nesúhlas s avizovaným vylúčením účasti zástupcov SRZ na uvedenom stretnutí z dôvodu údajného konfliktu záujmov či prípadnej zaujatosti.

Nevidíme racionálny dôvod na naše vylúčenie z vyhodnocovania pripomienok podaných Slovenskou ornitologickou spoločnosťou/BirdLife Slovensko, ako aj pripomienok Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, resp. Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, či samotného SRZ.

My zástupcovia SRZ sme neprizvaní pre údajný konflikt záujmov, lebo rovnaké tvrdenie by bolo možne vzniesť aj u iných členov tejto expertnej skupiny, prípadne u takmer akejkoľvek expertnej skupiny akéhokoľvek zákona. V konečnom dôsledku bude vždy rokovanie o ustanoveniach zákona o rybárstve vždy rokovaním najmä o SRZ.

Na základe vyššie uvedeného Vás žiadame, aby sa pracovného rokovania zúčastnili aj členovia expertnej skupiny za SRZ.

 S pozdravom,

 Ing. Ľuboš Javor, tajomník SRZ


Následne bol dňa 12. decembra 2017 doručený tajomníkovi SRZ, Ing. Javorovi nasledovný mail:

 Vážení kolegovia,

 dovoľujem si navrhnúť, aby Sekcia vôd v priebehu tohto týždňa pripravila návrh vyhodnotenia došlých pripomienok a  následne sa uskutočnilo stretnutie Expertnej skupiny pondelok 18. 12. 2017 o 9.00 hodine na Sekcii vôd. Verím, že tento návrh bude vyhovovať všetkým členom Expertnej skupiny a stretnutie bude prínosné pre zapracovanie došlých pripomienok.

 S úctou

 Mgr. Tatiana László, riaditeľka | kancelária štátneho tajomníka I


V súvislosti s vyššie uvedenými skutočnosťami si vás dovoľujeme informovať, že dňa 18. decembra 2017 sa uskutočnilo stretnutie Expertnej skupiny, pričom vyhodnotenie pripomienok by malo byť zaslané na SRZ do konca roka 2017.

Rozporové konanie k pripomienkam SRZ k návrhu zákona o rybárstve za účasti zástupcov SRZ v zložení: zamestnanci Sekretariátu Rady SRZ poverení tajomníkom SRZ, MVDr. Bilik, JUDr. Borlok, PaedDr. Čerešňák, p. Estergájoš, Mgr. Jankovičová a Ing. Mihalda v súlade s uznesením Rady SRZ č. 126/2017 je predbežne naplánované na 2. januárový týždeň.


O ďalšom postupe vo veci problematiky návrhu zákona o rybárstve vás budeme naďalej priebežne informovať.