Správa o uskutočnených rokovaniach zástupcov SRZ k návrhu zákona o rybárstve

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

v rámci priebežného informovania k problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve, ktorý je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní, si vám dovoľujeme zaslať na vedomie informáciu o rokovaniach zástupcov SRZ, ktoré sa uskutočnili v posledných dňoch.

Dňa 25. októbra 2017 sa v Bratislave uskutočnilo pracovné rokovanie tajomníka SRZ Ing. Javora s podpredsedom Združenia miest a obcí Slovenska Ing. Muškom k návrhu zákona o rybárstve a aktuálnemu prebiehajúcemu legislatívnemu procesu s hlavnou témou zachovania rybárstva na Slovensku vo forme ako je riešená v súčasnom znení zákona o rybárstve, na ktorom zástupca Združenia miest a obcí Slovenska vyjadril plnú podporu SRZ a zároveň vyhlásil zapojenie sa do medzirezortného pripomienkového konania.

Dňa 8. novembra 2017 sa v Bratislave uskutočnilo pracovné rokovanie tajomníka SRZ Ing. Javora a zamestnanca Odboru tečúcich vôd a výroby Ing. Krajča PhD so zástupcami Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sekcie poľnohospodárstva, odboru živočíšnej výroby s riaditeľom odboru Ing. Juhászom, pracovníkom odboru Ing. Sukovským, za účasti zástupcu Združenia chovateľov rýb Ing. Hrčom. V rámci stretnutia bol prerokovaný prístup zúčastnených strán k aktuálnemu návrhu zákona o rybárstve, ktorý je zaradený do medzirezortného pripomienkového konania. Na stretnutí bola prezentovaná podpora postavenia SRZ zástupcom Združenia chovateľov rýb, ktorý prisľúbil zapojenie sa do medzirezortného pripomienkového konania s podporou § 4 v takom znení aké platí v súčasnosti.

Dňa 9. novembra 2017 sa v Bratislave konalo pracovné rokovanie za účasti prezidenta SRZ RSDr. Boroša a tajomníka SRZ Ing. Javora s riaditeľom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Ing. Semančíkom. V rámci stretnutia štatutárni zástupcovia SRZ informovali o aktuálnej situácii k navrhovaného zneniu zákona o rybárstve v prebiehajúcom legislatívnom procese, kde jasne vysvetlili postavenie a úlohy rybárstva na Slovensku. Po priamej a otvorenej debete Ing. Semančík deklaroval podporu SRZ zapojením sa do medzirezortného pripomienkového konania v intenciách dosiahnuť želateľný zámer v zachovaní súčasného znenia § 4 s tým, že takýto postup t.j. zapojenie sa do medzirezortného pripomienkového konania, bude garantovať aj prostredníctvom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, ktorej je SPPK členom.