Stanovisko MŽP SR k otvorenému listu pre predsedu vlády SR vo veci návrhu zákona o rybárstve

Vážení rybári i nerybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

 dňa 11. októbra 2017 bol predsedovi vlády SR zasielaný otvorený list vo veci problematiky návrhu zákona o rybárstve, ktorý sa koncepčne vymyká hlavnej podstate rybárstva, ktorého obsahom je súhrn činností zameraných na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu genofondu najmä pôvodných druhov rýb a optimálne využívanie produkcie ichtyofauny ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky, a podstate rekreačného a športového rybolovu.

Dňa 15. novembra 2017 sme obdŕžali informáciu o postúpení nášho otvoreného listu zo dňa 06. októbra 2017 generálnej riaditeľke kancelárie ministra životného prostredia SRZ, Ľubici Kováčovej, na priame vybavenie.

Dňa 05. decembra 2017 sme zo strany MŽP SR, sekcie vôd obdŕžali stanovisko k nášmu otvorenému listu, s ktorým sa nestotožňujeme a nesúhlasíme s jeho znením.

Z tohto dôvodu sme sa opätovne otvoreným listom obrátili na predsedu vlády SR, v ktorom ho bližšie informujeme o predmetnej problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve.


O ďalšom priebehu legislatívneho procesu k návrhu zákona o rybárstve vás budeme naďalej priebežne informovať.