Upozornenie na novelizáciu zákona

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s novým právnym predpisom upravujúcim problematiku rybárstva uverejneným v Zbierke zákonov SR ako zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý nadobúda účinnosť 1.1.2019 dáva do pozornosti rozporuplnosť v ustanovení § 13 ods. 5 písm. a) a b).

Pozmeňovacím a doplňujúcim návrhom (bod 3.) v rámci prerokovania predmetného návrhu zákona v NR SR sa v čl. I § 13 ods. 5 písm. b) zákona vypustili slová „a na ktorých je povolený lov pod ľadom“. Uvedenou úpravou sa sledovalo zavedenie možnosti celoročného lovenia rýb oprávnenými osobami na ostatných vodných plochách.

Nedopatrením sa pritom z čl. I § 13 ods. 5 písm. a) zákona nevypustili slová „a ostatných vodných plôch“ čo spôsobilo vzájomný antagonizmus medzi písm. a) a b), nakoľko podľa písm. a) by na ostatných vodných plochách platil zákaz všetkých druhov rýb od 15. marca do 31. mája (s výnimkou konania rybárskych alebo športových rybárskych pretekov od 1. mája do 31. mája) a podľa písm. b) neplatí zákaz lovu všetkých druhov rýb na ostatných vodných plochách v žiadnom mesiaci roka, t. j. lov je povolený celoročne, pričom pri privlastňovaní rýb platí ich individuálna ochrana upravená vo všeobecne záväznom právnom predpise.

 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky danú rozporuplnosť v predmetnom ustanovení odstráni novelizáciou citovaného zákona prostredníctvom návrhu zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý je t. č. v prebiehajúcom Legislatívnom procese s navrhovanou účinnosťou od 1.1.2019, nasledovne:

V § 13 ods. 5 písm. a) sa vypúšťajú slová „a ostatných vodných plôch“.

Vyššie uvedené upozornenie je zverejnené aj na oficiálnej stránke MŽP SR na nižšie uvedenom linku:

http://www.minzp.sk/files/sekcia-vod/upozornenie-novelizaciu-zakona.pdf