Vyhlásenie MŽP SR k vyjadreniam SRZ

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dňa 11. októbra 2017 sme Vás informovali o priebehu mimoriadneho zasadnutia Prezídia Rady SRZ a prijatých uzneseniach, na základe ktorých Rada SRZ prijala niekoľko opatrení, najmä zaslanie otvorených listov najvyšším ústavným činiteľom SR.

Ministerstvo životného prostredia SR dňa 13. októbra 2017 vydalo oficiálne stanovisko k vyjadreniam SRZ a prijatým krokom v nasledovnom znení:

„Rezort životného prostredia so znepokojením vníma vyjadrenia Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) po mimoriadnom zasadnutí Prezídia Rady SRZ, ktoré sa uskutočnilo 4. 10. 2017, na ktorom sa venovali návrhu zákona o rybárstve. Vyjadrenia predstaviteľov SRZ považujeme za nepochopiteľné, nakoľko celý návrh zákona je len na začiatku legislatívneho procesu a zároveň považujeme za nekorektné, že SRZ vyvíja tlak ešte predtým, ako prebehne medzirezortné pripomienkové konanie a k návrhu bude mať možnosť svoje pripomienky vyjadriť verejnosť, vrátane SRZ.

Minister životného prostredia Slovenskej republiky László Sólymos na začiatku realizácie legislatívneho zámeru zriadil expertnú skupinu, ktorá sa zaoberala prípravou návrhu zákona o rybárstve. Členmi tejto expertnej skupiny boli aj zástupcovia SRZ – tajomník Ľuboš Javor a viceprezident Rady SRZ Igor Mišech. Návrh zákona vypracovaný expertnou skupinou predložila Sekcia vôd ministerstva do interného pripomienkového konania, v rámci ktorého mali možnosť vyjadriť sa k návrhu všetky odborné útvary ministerstva, vrátane rezortných organizácií. SRZ nie je interným útvarom ministerstva a preto nebol zahrnutý do interného pripomienkového konania.

Ministerstvo následne predložilo materiál do predbežného pripomienkového konania a ako sme už vyššie uviedli – verejnosť a iné subjekty majú možnosť vyjadriť sa k návrhu v rámci medzirezortného pripomienkového konania. Ministerstvo životného prostredia verí, že zo strany SRZ ide len o nepochopenie postupov v rámci legislatívneho procesu a vyjadrenia o „zániku všeľudového rybárstva“ považuje za klamlivé. Minister životného prostredia je otvorený diskusii s odbornou verejnosťou, o čom svedčí aj pracovné stretnutie s predstaviteľmi SRZ naplánované na 17. 10. 2017.

Rezort životného prostredia si ctí hodnoty otvorenej politiky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tvorby legislatívy v oblasti ochrany životného prostredia. Inak tomu nie je ani v prípade prípravy nového zákona o rybárstve. Vždy nám ide o dobro veci a konzistentnosť hlavnej podstaty rybárstva. Ministerstvo prijalo ešte pred začatím prác týkajúcich sa vypracovania nového návrhu zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu filozofiu, že bude dbať na zachovanie postavenia SRZ v zákone tak, ako tomu bolo doteraz. Na tejto skutočnosti sa nič nemení.“


Napriek vyššie uvedenému vyhláseniu, Rada SRZ stojí za krokmi, ktoré uskutočnila, nakoľko sa problematika vo veci návrhu zákona o rybárstve, ktorý po predložení do predbežného pripomienkového konania v žiadnom prípade nepredstavoval kvalitatívne lepšiu právnu normu, zodpovedajúcu súčasným spoločenským pomerom, záujmom SR a spoločenských záujmov na ochranu vôd a rýb ako prirodzeného bohatstva štátu, dostala do povedomia širšej verejnosti.