Vyhodnotenie pripomienok ZO SRZ k návrhu zákona o rybárstve

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dňa 21. októbra 2017 boli na mimoriadnom zasadnutí Rady SRZ prijaté nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 104/2017:

Rada SRZ odporúča a žiada štatutárnych zástupcov ZO SRZ zaslať pripomienky k návrhu zákona o rybárstve na Sekretariát Rady SRZ do 5 dní po zverejnení návrhu zákona o rybárstve v rámci medzirezortného pripomienkového konania na webovej stránke www.slov-lex.sk v sekcii eLegislatíva (https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-legislativneho-procesu).

Uznesenie č. 105/2017:

Rada SRZ ukladá tajomníkovi SRZ prostredníctvom Sekretariátu Rady SRZ spracovať pripomienky Rady SRZ a štatutárnych zástupcov ZO SRZ do jedného stanoviska a predložiť ich na medzirezortné pripomienkové konanie a na odmietnuté pripomienky reagovať odôvodnením zaslaným na príslušnú ZO SRZ.


V súlade s prijatými uzneseniami zaslalo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu pripomienky k návrhu zákona o rybárstve 19 základných organizácií SRZ.

Vyhodnotenie pripomienok si môžete pozrieť na nižšie priloženej prílohe:

Pripomienky ZO SRZ, ktoré boli akceptované, budú spracované spolu s pripomienkami vypracovanými zamestnancami Sekretariátu Rady SRZ do jednotného stanoviska a dňa 20. novembra 2017 budú zverejnené v rámci medzirezortného pripomienkového konania na stránke SLOV-LEX.

Zároveň si vás dovoľujeme opätovne požiadať o podporu hromadnej pripomienky k ustanoveniu § 4 návrhu zákona o rybárstve, ktorá bola uverejnená na webovej stránke SLOV-LEX v rámci prebiehajúceho medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona o rybárstve.

K predmetnej hromadnej pripomienke je potrebné zozbierať 500 podpisov, aby bola hromadná pripomienka akceptovaná na MŽP SRZ ako zásadná.

Informáciu ako môžete hromadnú pripomienku podporiť nájdete v nižšie priloženom článku:


O ďalšom priebehu legislatívneho procesu k návrhu zákona o rybárstve vás budeme naďalej priebežne informovať.