Zákon o rybárstve schválený v prospech rybárov – ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU

Vážení podporovatelia petície za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku,

vážení rybári, nerybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

 

po vyše 15 rokoch sa bude rybárstvo na Slovensku riadiť novou modernou legislatívou, ktorá je okrem iného v prospech rybárov a všetkých členov Slovenského rybárskeho zväzu.

Dňa 13. júna 2018 poslanci Národnej rady SR v počte 88 schválili nový zákon o rybárstve, ktorým sa aktualizuje súčasný právny rámec, a ktorým by sa mala zabezpečiť lepšia ochrana vôd a rýb ako prirodzeného bohatstva štátu.


Nová právna úprava najmä zakazuje používanie chemicky upravovaných návnad vo vodných tokoch v blízkosti zdrojov pitnej vody alebo umožňuje odobrať revír užívateľom, ktorí legislatívu opakovane porušia, zavádza nové pojmy, nakoľko ich doterajšia absencia spôsobovala v praxi problémy, jedná sa napr. o pojmy ako lov, miesto lovu, začiatok lovu ukončenie lovu, osvetlenie miesta lovu, rybársky čln  a pod.

Zásadnou zmenou pre rybárov oproti súčasne platnému zákonu je celoročný lov rýb na kaprových vodách, ktoré sú ostatnými vodnými plochami s podmienkou rešpektovania individuálnej ochrany rýb. Novinkou je taktiež ustanovenie upravujúce rybárske preteky a športové rybárske preteky

Ministerstvo životného prostredia si od zákona zároveň sľubuje lepšiu ochranu zdravia samotných rybárov, pretože umožňuje efektívnejšiu spoluprácu so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR. Ak by veterinári objavili prekročenie limitných hodnôt chemických látok v rybách, mal by byť obratom vydaný zákaz konzumácie rýb ulovených v danej oblasti. Rybári sa o tom dozvedia prostredníctvom rybárskych poriadkov a informačných tabúľ.

Zákon taktiež zakazuje aj lovné praktiky, ktoré sú pri niektorých druhoch rýb, ako pstruhy, hlavátka a zubáč, rybárskou obcou považované za neetické.


Pre Slovenský rybársky zväz je najpodstatnejší § 4, vďaka ktorému zostal zachovaný pre SRZ výkon rybárskeho práva na vodných tokoch.

Zároveň z ustanovenia vyplýva, že výkon rybárskeho práva na ostatných vodných plochách je možné prideliť len úzkemu okruhu právnických osôb, ktoré sú vymenované v § 4 ods. 3 až 6 schváleného zákona.

Veľkým pozitívom je aj povinnosť predloženia dohody o finančnom vyrovnaní s užívateľom v prípade žiadosti o pridelenie ostatnej vodnej plochy na podnikanie v osobitnom režime, nakoľko doteraz MŽP SR odoberalo revíry bez týchto dohôd, čím dochádzalo k veľkým škodám na strane SRZ a k bezdôvodnému obohacovaniu sa na strane podnikateľov.


Na tvorbe zákona sa podieľal aj Slovenský rybársky zväz, pričom mnohé zmeny a ustanovenia boli do zákona zapracované vďaka návrhom zo strany základných organizácií SRZ, ale aj vďaka odhodlaniu a úsiliu zamestnancov Sekretariátu SRZ.

 

Je dôležité nezabudnúť spomenúť, že v súvislosti s celým legislatívnym procesom k zákonu sme rozbehli Petíciu za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku, nakoľko v už počiatočnom štádiu sa začali objavovať rôzne návrhy, ktoré boli v neprospech nielen rybárov, ale aj širokej verejnosti. Takéto úpravy sa objavili aj tesne pred schvaľovaním samotného zákona v rámci pozmeňovacích návrhov, ktoré sa štatutárnym zástupcom SRZ podarilo zastaviť.

Aj napriek tomu, že nie je nutné sa s petíciou obrátiť na najvyšších ústavných činiteľov, aby sme hájili a zachovali naše práva a rybárstvo na Slovensku, chceme sa všetkým poďakovať za prejavenú dôveru a podporu petície svojím podpisom.

Do elektronickej petície, ktorá prebiehala na stránke www.zarybarstvo.sk sa zapojilo 6 136 ľudí. V rámci petičných hárkov, ktoré boli zaslané na všetky základné organizácie SRZ, sa vyzbieralo cez 50 000 podpisov. Aj napriek tomu, že počet podpisov nedosiahol aspoň počet členov SRZ, máme za to, že sa nám podarilo dosiahnuť krásne číslo.

Žiaľ, mnohé ZO SRZ nedokázali vyzbierať spomedzi svojich členov viac ako 30% a dokonca boli aj také, ktoré do dňa schválenia zákona nezaslali na Radu SRZ žiadne petičné hárky.

 

O vyhodnotení petície sa dozviete viac v samostatnom článku, ktorý nájdete TU.


Na záver dodávame, že o priebehu legislatívneho procesu k návrhu zákona sme vás priebežne informovali na našej stránke a facebooku.

V rámci samotného schvaľovania v parlamente dňa 10. mája 2018 NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 11. 6. 2018.

NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 12. 6. 2018.

Dňa 4. júna 2018 rokoval Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, 5. júna 2018 Ústavnoprávny výbor NR SR, 7. júna 2018 Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a dňa 12. júna 2018 gestorský výbor, a to Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

V rámci druhého čítania boli dňa 13. júna 2018 predložené a schvaľované pozmeňujúce a doplňujúce pozmeňujúce návrhy zo strany poslankyňe p. Zemanovej a poslanca p. Kvorku, ktoré boli prerokované aj so štatutárnymi zástupcami SRZ, a následne bol návrh zákona o rybárstve schválený v ten istý deň v treťom čítaní.

Všetky informácie z prerokovania návrhu zákona o rybárstve v NR SR nájdete TU.


Nový zákon o rybárstve, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2019. Jeho znenie si môžete prečítať na nižšie priloženej prílohe:

 Nový zákon o rybárstve s účinnosťou od 1. januára 2019

 

VŠETKÝM PODPOROVATEĽOV EŠTE RAZ ĎAKUJEME a od nového roka 2019 prajeme úspešnú aplikáciu zákona v praxi a všetkým rybárom Petrov zdar!