Disciplinárne rozhodnutie – vylúčenie z členstva na dobu troch rokov

Na základe podnetu člena MsO SRZ a viceprezidenta boli členovia Kontrolnej komisie SRZ poverení dňa 27. apríla 2015 vykonaním kontroly priebehu členskej schôdze a riešenia predmetu sťažnosti proti štatutárnym zástupcom MsO SRZ.

Z protokolov o výsledku kontroly v MsO SRZ bolo zrejmé, že je podozrenie z porušenia vnútorných predpisov SRZ. Na základe týchto skutočností začala Disciplinárna komisia pri Rade SRZ vo veci disciplinárne konanie.

Dňa 27. apríla 2016 bolo v disciplinárnej veci vydané disciplinárne rozhodnutie sp.zn. DK 1/16 a disciplinárne rozhodnutie sp.zn. DK 2/16 o uložení disciplinárneho opatrenia, vylúčenie z členstva na dobu troch rokov.