Premlčanie disciplinárneho previnenia

Dňa 07. septembra 2015 bol na Sekretariát Rady SRZ doručený spisový materiál z oddelenia policajného zboru vo veci disciplinárneho previnenia podľa § 3 ods. 1 Disciplinárneho poriadku SRZ, ktorého sa štatutárny zástupca ZO SRZ.

Disciplinárna komisia pri Rade SRZ na svojom zasadnutí dospela k záveru, že po preskúmaní všetkých dôkazov je zjavné, že došlo k porušeniu predpisov SRZ, ale z titulu premlčania v zmysle § 10 ods. 1 Disciplinárneho poriadku SRZ však nie je možné začať disciplinárne konania a uložiť disciplinárne opatrenie.