Rozhodnutie o neprípustnosti disciplinárneho konania a nezačatí disciplinárneho konania

Dňa 12. augusta 2016 bol na Sekretariát Rady SRZ – Disciplinárna komisia pri Rade SRZ doručený podnet na začatie disciplinárneho konania vo veci podozrenia z disciplinárneho previnenia štatutárnych zástupcov MsO SRZ, ktorého sa mali dopustiť tým, že za členov prijímajú občanov SR, ktorí nesplnili podmienky podľa § 5 ods. 1 písm. c), a tiež podľa § 5 ods. 1 písm. d) Stanov SRZ.

V predmetnej veci boli štatutárni zástupcovia vyzvaní, aby k veci zaujali stanovisko a na svoju obhajobu zaslali dôkazové materiály. Na doplnenie dôkazov bol vyzvaný aj podávateľ podnetu, člen rybárskej stráže.

Na základe všetkých skutočností a predložených dôkazov dospela Disciplinárna komisia pri Rade SRZ k záveru, že nie je dôvod na začatie disciplinárneho konania, nakoľko konaním štatutárnych zástupcov MsO SRZ nedošlo k žiadnemu porušeniu vnútorných predpisov SRZ.

Dňa 03. októbra 2016 podávateľ podnetu, člen rybárskej stráže opätovne podal odvolanie a žiadosť o preskúmanie rozhodnutia nezačať disciplinárne konanie, pričom žiadal, aby sa jeho žiadosťou zaoberalo Prezídium Rady SRZ.

Žiadosť bola posúdená ako podnet v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) Stanov SRZ. Po preštudovaní žiadosti bolo zistené, že žiadosť je neopodstatnená, aj napriek skutočnosti, že podávateľ podnetu spochybnil stanovisko Disciplinárnej komisie pri Rade SRZ.

Členovi rybárskej stráže bolo dané na vedomie, že ak má skutočné podozrenie, že došlo k disciplinárnemu previneniu, je potrebné ho podložiť relevantnými dôkazmi a nielen osobnými názormi, na podklade ktorých nemožno vo veci konať.