Rozhodnutie o zastavení konania

Dňa 19. marca 2015 začala Disciplinárna komisia pri Rade SRZ disciplinárne konanie v zmysle § 14 ods. 2 Disciplinárneho poriadku SRZ, na základe správy o výsledku kontroly v MsO SRZ a ďalších hodnoverných skutočností, ktoré zakladali podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia štatutárnymi zástupcami MsO SRZ.

Po preskúmaní všetkých predložených dôkazov, zabezpečení výsluchov svedkov a disciplinárne stíhaných dospela Disciplinárna komisia pri Rade SRZ k záveru, že neboli riadne a hodnoverne preukázané skutočnosti, ktorých by sa mal menovaný dopustiť, a preto bolo vo veci vydané rozhodnutie o zastavení disciplinárneho konania.