Upozornenie za menej závažné porušenie zväzovej disciplíny

Dňa 18. februára 2015 Disciplinárna komisia pri Rade SRZ obdŕžala podnet na preskúmanie postupu predsedu mestskej organizácie SRZ pre podozrenie porušenia § 1 ods. 6 a § 27 ods. 4 Stanov SRZ.

Podnet bol postúpený Kontrolnej komisii SRZ na prešetrenie. Z kontroly bola vyhotovená Správa z vykonanej kontroly, na základe ktorej dospela Disciplinárna komisia pri Rade SRZ k záveru, že konanie predsedu MsO SRZ v rozpore so Stanovami SRZ, ktorého sa dopustil tým, že podpísal späťvzatie odvolania voči rozhodnutiu mesta bez druhého štatutárneho zástupcu, možno považovať za menej závažné porušenie zväzovej disciplíny.

V disciplinárnej veci bolo vydané upozornenie v zmysle § 4 ods. 1 Disciplinárneho poriadku SRZ.

 

Vydané rozhodnutie si môžete pozrieť tu:

Upozornenie za menej závažné porušenie zväzovej disciplíny