Upozornenie za nedbanlivostné konanie a menej závažné porušenie zväzovej disciplíny

Dňa 25. mája 2015 bol na Sekretariát Rady SRZ doručený spi, z ktorého vyplýva že funkcionári MO SRZ sú podozriví zo spáchania disciplinárneho previnenia, a to z dôvodu porušenia § 10 ods. 2 Stanov SRZ, nakoľko obnovili členstvo v SRZ E.D. napriek tomu, že bol disciplinárnym rozhodnutím z roku 2010 trvale vylúčený z členstva v SRZ a zaradený do zoznamu osôb, ktorým nemožno vydať povolenie na lov rýb na základe disciplinárnych rozhodnutí.

Podnet bol postúpený na prešetrenie Kontrolnej komisii MO SRZ. Zo správy o vykonaní kontroly bolo zrejmé, že štatutárni zástupcovia porušili vnútorné predpisy SRZ.

Disciplinárna komisia pri Rade SRZ dospela k záveru, že konanie štatutárnych zástupcov MO SRZ bolo nedbanlivostné, došlo k menej závažnému previneniu, skutok oľutovali a došlo k vráteniu do pôvodného stavu. Z tohto dôvodu boli štatutárni zástupcovia MO SRZ upozornení  v zmysle § 4 ods. 1 Disciplinárneho poriadku SRZ.