Správa o činnosti KK SRZ za rok 2014

V roku 2014 sa uskutočnili dve zasadnutia Kontrolnej komisie SRZ.

Na prvom zasadnutí na sneme v Starom Smokovci dňa 29.11.2014 bol zvolený predseda KK SRZ Ing. Pavol Trokan a podpredseda KK SRZ František Jaššo. Z dôvodu, že predsedom Kontrolnej komisie sa stal zástupca Trnavského kraja, postúpil na uvoľnené miesto zástupcu Trnavského kraja Bc. Marek Ondrejovič.

Druhé zasadnutie sa konalo dňa 12.12.2014, ktoré riešilo nasledovný program:

  • Podnet Ing. Róberta Kadnára ohľadom voľby p. Romana Pavelku za člena Rady SRZ a možnom porušení § 21 ods. 11 Stanov SRZ
  • Plán práce Kontrolnej komisie na rok 2015
  • Stanovisko ku správe odboru Športovej činnosti
  • Rôzne

Na základe poverenia predsedom kontrolnej komisie SRZ a plánu práce kontrolnej komisie bola dňa 12.12.2014 vykonaná kontrola na Sekretariáte Rady SRZ so zameraním na:

  • Objednávanie, nákup, príjem cenín a tlačív na rok 2015
  • Skartácia cenín a tlačív za rok 2013
  • Inventarizácia majetku SRZ