Správa o činnosti KK SRZ za rok 2015

V roku 2015 sa uskutočnili štyri riadne a jedno mimoriadne zasadnutie Kontrolnej komisie SRZ.

Dňa 13.02. 2015 na svojom riadnom zasadnutí KK SRZ prerokovala nasledovný program:

 • Vyhodnotenie inventarizácie majetku SRZ za rok 2014
 • Vyhodnotenie zarybnenia 2014 a návrh plánu zarybnenia 2015
 • Stanovisko k ročnej závierke za rok 2014
 • Stanovisko k rozpočtu na rok 2015
 • Rôzne

Dňa 17.04.2015 na svojom riadnom zasadnutí KK SRZ prerokovala nasledovný program:

 • Vyhodnotenie účtovnej závierky SRZ za rok 2014
 • Stanovisko k ročnej závierke za rok 2014.
 • Stanovisko k plneniu rozpočtu k 28.2.2015
 • Analýza výrobných stredísk Rady SRZ za rok 2014
 • Výrobný a finančný plán pre výrobné strediská Rady SRZ na rok 2015
 • Stav vykonávaných kontrol
 • Rôzne

Dňa 12.06.2015 na svojom riadnom zasadnutí KK SRZ prerokovala nasledovný program:

 • Vyhodnotenie kontrol za uplynulé obdobie
 • Stanovisko k návrhu cien povolení na rybolov na rok 2016
 • Stanovisko k plneniu rozpočtu k 31.5.2015
 • Stav vykonávaných kontrol
 • Rôzne

Dňa  21.11.2015 na svojom mimoriadnom zasadnutí KK SRZ prerokovala nasledovný program:

 • Kontrola v MsO SRZ Piešťany
 • Stanovisko k auditu 2010 – 2013
 • Smernica o činnosti kontrolných komisií
 • Kontrolná činnosť v roku 2015
 • Rôzne

Dňa 11.12.2015  na svojom riadnom zasadnutí KK SRZ prerokovala nasledovný program:

 • Kontrola v MsO SRZ Piešťany
 • Plán práce KK SRZ na rok 2016
 • Plnenie rozpočtu Rady SRZ do 31.10.2015
 • Kontrolná činnosť v roku 2015
 • Rôzne

Na základe poverenia predsedom Kontrolnej komisie SRZ a plánu práce Kontrolnej komisie SRZ bola dňa 13.02.2015 vykonaná kontrola na Sekretariáte Rady SRZ so zameraním na:

 • Kontrola BOZP
 • Kontrola vianočného predaja rýb
 • Súdne spory
 • Kontrola vyúčtovania snemu SRZ

Na základe poverenia predsedom Kontrolnej komisie SRZ a plánu práce Kontrolnej komisie SRZ bola dňa 17.04.2015 vykonaná kontrola na Sekretariáte Rady SRZ so zameraním na:

 • Listy dôchodkového zabezpečenia dohodárov 2015
 • Kontrola pokladne a pokladničných operácií
 • Došlá, odoslaná pošta, poštový denník, systém prideľovania pošty
 • Kontrola čerpania cestovného, oprávnenosť a úplnosť dokladov
 • Kontrola vyúčtovania a spotreby PHM, jázd, vyhodnotenie pomocou GPS zariadení v autách

Na základe poverenia predsedom Kontrolnej komisie SRZ a plánu práce Kontrolnej komisie SRZ bola dňa 31.08.2015 vykonaná kontrola na Sekretariáte Rady SRZ so zameraním na:

 • kontrola odboru športovej činnosti, rozpočet, plánovanie akcií a ich finančné krytie, vyúčtovanie služobných ciest vrátane správ zo služobných ciest
 • kontrola príjmov podľa smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov, stav vyúčtovania podľa organizácií
 • kontrola nákupu majetku, výhodnosť a účelnosť

Na základe poverenia predsedom Kontrolnej komisie SRZ a plánu práce Kontrolnej komisie SRZ bola dňa 11.12.2015 vykonaná kontrola na Sekretariáte Rady SRZ so zameraním na:

 • Kontrola odboru športovej činnosti, rozpočet, plánovanie akcií a ich finančné krytie, vyúčtovanie služobných ciest, efektivita vysielania funkcionárov a rozhodcov na akcie podľa trvalého pobytu
 • kontrola príjmov, ktoré majú byť použité na zarybnenie a porovnanie so skutočnými a oprávnenými výdajmi do 30.11.2015
 • Kontrola cenín a tlačív za rok 2015

Členovia Kontrolnej komisie SRZ sa taktiež zúčastnili inventarizácie majetku SRZ na výrobných strediskách Rady SRZ v mesiacoch január, február 2015 a boli prítomní pri jesenných výlovoch.

Na základe podnetov členov SRZ boli vykonané kontroly v základných organizáciách Komárno, Štúrovo, Piešťany a Trenčín. Bola riešená aj sťažnosť na spôsob hlasovania elektronickou formou.