Plán práce Prezídia a Rady SRZ 2015

Programy zasadnutí

plan_prace_idplan_prace_coPROGRAMPREDKLADATEĽ
1  
2 Plán práce Prezídia a Rady SRZ na 2. polrok 2015
3 PREZÍDIUM, 11.09.2015 - 14,00 h 1. Kontrola uznesení tajomík
4 PREZÍDIUM, 11.09.2015 - 14,00 h 2. Disciplinárne rozhodnutia Mgr. Waczlavová
5 PREZÍDIUM, 11.09.2015 - 14,00 h 3. Informácie o čerpaní dotácií Ing. Seman
6 PREZÍDIUM, 11.09.2015 - 14,00 h 4. Vyznamenania tajomník
7 PREZÍDIUM, 11.09.2015 - 14,00 h 5. Iné
8 RADA, 12.09.2015 - 9,00 h 1. Kontrola uznesení tajomník
9 RADA, 12.09.2015 - 9,00 h 2. Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2015
    Plán a skutočnosť k 31.07.2015
    Priebežná správa auditora o hospodárení SRZ
EO
 
auditor
10 RADA, 12.09.2015 - 9,00 h 3. Vyhodnotenie 35.MS klubov v LRU-plávaná OŠČ
11 RADA, 12.09.2015 - 9,00 h 4. Príprava Mimoriadneho snemu SRZ tajomník
12 RADA, 12.09.2015 - 9,00 h 5. Príprava osláv 90.výročia SRZ tajomník
13 RADA, 12.09.2015 - 9,00 h 6. Návrh marketingového plánu na rok 2016 Ing. Seman
14 RADA, 12.09.2015 - 9,00 h 7. Vyhodnotenie príprav novely zákon,vyhláška, stanovy. Legislatívna komisia
15 RADA, 12.09.2015 - 9,00 h 8. Iné (informácie o práci Sekretariátu od posledného zasadnutia Rady) tajomník
16 PREZÍDIUM, 11.12.2015 - 14,00 h 1. Kontrola uznesení tajomník
17 PREZÍDIUM, 11.12.2015 - 14,00 h 2. Disciplinárne rozhodnutia Mgr. Waczlavová
18 PREZÍDIUM, 11.12.2015 - 14,00 h 3. Informácie o čerpaní dotácií Ing. Seman
19 PREZÍDIUM, 11.12.2015 - 14,00 h 4. Vyznamenania tajomník
20 PREZÍDIUM, 11.12.2015 - 14,00 h 5. Iné
21 RADA, 12.12.2015 - 9,00 h 1. Kontrola uznesení tajomník
22 RADA, 12.12.2015 - 9,00 h 2. Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2015
    Plán a skutočnosť k 30.10.2015
    Predbežný hospodársky výsledok k 31.12.2015
EO
 
EO
23 RADA, 12.12.2015 - 9,00 h 3. Návrh Rozpočtu Rady SRZ na rok 2016 EO
24 RADA, 12.12.2015 - 9,00 h 4. Plán práce Prezídia a Rady SRZ na rok 2016 tajomník
25 RADA, 12.12.2015 - 9,00 h 5. Vyhodnotenie odboru športovej činnosti za rok 2015 PaedDr. Hromek
26 RADA, 12.12.2015 - 9,00 h 6. Správa o činnosti rybárskej stráže za rok 2015 Ing. Baran
27 RADA, 12.12.2015 - 9,00 h 7. Iné (informácie o práci Sekretariátu od posledného zasadnutia Rady) tajomník
28  
29 Plán práce Prezídia a Rady SRZ na 1. polrok 2015
30 PREZÍDIUM, 13.02.2015 - 16,00 h  1. Kontrola uznesení tajomník
31 PREZÍDIUM, 13.02.2015 - 16,00 h  2. Vyhodnotenie zarybňovania za rok 2014 OTV
32 PREZÍDIUM, 13.02.2015 - 16,00 h  3. Ročná účtovná závierka za rok 2014 EO
33 PREZÍDIUM, 13.02.2015 - 16,00 h  4. Rozpočet Rady SRZ na rok 2015 EO
34 PREZÍDIUM, 13.02.2015 - 16,00 h  5. Návrh plánu zarybnenia na rok 2015 OTV
35 PREZÍDIUM, 13.02.2015 - 16,00 h  6. Vyhodnotenie hospodárenia Slovryb, a.s. za rok 2014 Slovryb, a.s.
36 PREZÍDIUM, 13.02.2015 - 16,00 h  7. Rôzne
37 RADA, 14.02.2015 - 9,00 h  1. Kontrola uznesení tajomník
38 RADA, 14.02.2015 - 9,00 h  2. Vyhodnotenie zarybňovania za rok 2014 OTV
39 RADA, 14.02.2015 - 9,00 h  3. Ročná účtovná závierka za rok 2014 EO
40 RADA, 14.02.2015 - 9,00 h  4. Rozpočet Rady SRZ na rok 2015 EO
41 RADA, 14.02.2015 - 9,00 h  5. Návrh plánu zarybnenia na rok 2015 OTV
42 RADA, 14.02.2015 - 9,00 h  6. Vyhodnotenie hospodárenia Slovryb, a.s. za rok 2014 Slovryb, a.s.
43 RADA, 14.02.2015 - 9,00 h  7. Návrh plánu športovej činnosti na rok 2015 OŠČ
44 RADA, 14.02.2015 - 9,00 h  8. Rôzne
45 PREZÍDIUM, 17.04.2015 - 16,00 h  1. Kontrola uznesení tajomník
46 PREZÍDIUM, 17.04.2015 - 16,00 h  2. Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2015
    Plán a skutočnosť k 28.02.2015
EO
47 PREZÍDIUM, 17.04.2015 - 16,00 h  3. Stav v majetkoprávnom usporiadaní hospodárstiev SRZ za rok 2014 OO
48 PREZÍDIUM, 17.04.2015 - 16,00 h  4. Rôzne
49 RADA, 18.04.2015 - 9,00 h  1. Kontrola uznesení tajomník
50 RADA, 18.04.2015 - 9,00 h  2. Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2015
    Plán a skutočnosť k 28.02.2015
EO
51 RADA, 18.04.2015 - 9,00 h  3. Stav v majetkoprávnom usporiadaní hospodárstiev SRZ za rok 2014 OO
52 RADA, 18.04.2015 - 9,00 h  4. Analýza hospodárskych stredísk Rady SRZ za rok 2014 OV
53 RADA, 18.04.2015 - 9,00 h  5. Rôzne
54 PREZÍDIUM, 12.06.2015 - 16,00 h  1. Kontrola uznesení tajomník
55 PREZÍDIUM, 12.06.2015 - 16,00 h  2. Priebežné plnenie rozpočtu k 30.04.2015 - plán a skutočnosť EO
56 PREZÍDIUM, 12.06.2015 - 16,00 h  3. Vyhodnotenie činnosti pracovných komisií k 5/2015 tajomník
57 PREZÍDIUM, 12.06.2015 - 16,00 h  4. Schválenie cien povolení na rybolov pre rok 2016 OTV
58 PREZÍDIUM, 12.06.2015 - 16,00 h  5. Rôzne
59 RADA, 13.06.2015 - 9,00 h  1. Kontrola uznesení tajomník
60 RADA, 13.06.2015 - 9,00 h  2. Priebežné plnenie rozpočtu k 30.04.2015 - plán a skutočnosť EO
61 RADA, 13.06.2015 - 9,00 h  3. Schválenie cien povolení na rybolov pre rok 2016 OTV
62 RADA, 13.06.2015 - 9,00 h  4. Rôzne


Plán práce Prezídia a Rady SRZ na 2. polrok 2015
(V Žiline dňa 04.06.2015, Ing. Ľuboš Javor v. r., tajomník)

Plán práce Prezídia a Rady SRZ na 1. polrok 2015
(V Žiline dňa 05.12.2014, Ing. Ľuboš Javor v. r., tajomník)