Plán práce Prezídia a Rady SRZ 2019

Programy zasadnutí

PROGRAM PREDKLADATEĽ
Plán práce Prezídia a Rady SRZ na 1. polrok 2019
PREZÍDIUM, 23.03.2019 – 08:30 hod.
1. Kontrola uznesení tajomník
2. Disciplinárne rozhodnutia organizačno-právny referent
3. Informácia o čerpaní dotácií z Envirofondu tajomník
4. Vyznamenania tajomník
5. Vyhodnotenie diskusných príspevkov z XII.Snemu tajomník
6. Iné (správa o činnosti Sekretariátu od posledného zasadnutia Prezídia a Rady SRZ) tajomník
RADA, 23.03.2018 – 10:00 hod.
1. Kontrola uznesení tajomník
2. Predbežná účtovná závierka Rady SRZ za rok 2018 s komentárom vedúci EO
3. Návrh rozpočtu Rady SRZ na rok 2019 s komentárom
Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov
vedúci EO
4. Správa o hospodárení Slovryb, a.s., za rok 2018 riaditeľ spoločnosti
5. Vyhodnotenie zarybňovania za rok 2018 vedúci OTVaV
6. Návrh plánu zarybnenia na rok 2019 vedúci OTVaV
7. Bilancia investícií a oprav majetku SRZ za rok 2018 vedúci OlaM
8. Návrh plánu športovej činnosti na rok 2019 referát OSČ
9. Informácia o čerpaní dotácií a eurofondov bilancia roka 2018 tajomník
10. Vyhodnotenie diskusných príspevkov z XII.Snemu tajomník
11. Iné (správy o činnosti vedúcich odborov od posledného zasadnutia RADY a priebežná správa o plnení vybraných úloh z Hlavných smerov SRZ) vedúci jednotlivých odborov, tajomník
PREZÍDIUM (výjazdové zasadnutie), 14.06.2019 – 17:00 hod.
1. Kontrola uznesení tajomník
2. Disciplinárne rozhodnutia organizačno-právny referent
3. Vyznamenania tajomník
4. Priebežná informácia o účasti na výstavách 2019 tajomník
5. Iné (správa o činnosti Sekretariátu od posledného zasadnutia Prezídia a Rady SRZ) tajomník
RADA (výjazdové zasadnutie), 15.06.2019 – 9:00 hod.
1. Kontrola uznesení tajomník
2. Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2019 s komentárom
Plán a skutočnosť rozpočtu za 1-4/2019 a 1-4/2018
Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov
Správa auditora k účtovnej závierke za rok 2018
vedúci EO, zástupca auditora
3. Výrobno-finančný plán výrobných stredísk na rok 2019 vedúci OTVaV
4. Iné (správy o činnosti vedúcich odborov od posledného zasadnutia RADY a priebežná správa o plnení vybraných úloh z Hlavných smerov SRZ) vedúci jednotlivých odborov, tajomník
Plán práce Prezídia a Rady SRZ na 2. polrok 2019
PREZÍDIUM, 21.09.2019 – 08:30 hod.
1. Kontrola uznesení tajomník
2. Disciplinárne rozhodnutia organizačno-právny referent
3. Vyznamenania tajomník
4. Priebežná informácia o účasti na výstavách 2019 tajomník
5. Informácia o čerpaní dotácií a eurofondov tajomník
6. Iné (správa o činnosti Sekretariátu od posledného zasadnutia Prezídia a Rady SRZ) tajomník
RADA, 21.09.2018 – 10:00 hod.
1. Kontrola uznesení tajomník
2. Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2019 s komentárom
Plán a skutočnosť rozpočtu za 1-7/2019 a 1-7/2018
Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov
vedúci EO
3. Priebežná bilancia predaja cenín a povolení za rok 2019 vedúci EO
4. Návrh cien povolení na rybolov pre rok 2020 vedúci OTVaV
5. Súhrná správa z účasti SRZ na výstavách za rok 2019 tajomník
6. Iné (správy o činnosti vedúcich odborov od posledného zasadnutia RADY a priebežná správa o plnení vybraných úloh z Hlavných smerov SRZ) vedúci jednotlivých odborov, tajomník
PREZÍDIUM, 14.12.2018 – 09:00 hod.
1. Kontrola uznesení tajomník
2. Disciplinárne rozhodnutia organizačno-právny referent
3. Vyznamenania tajomník
4. Iné tajomník
RADA, 14.12.2018 – 10:00 hod.
1. Kontrola uznesení tajomník
2. Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2019 s komentárom
Plán a skutočnosť rozpočtu za 1-10/2019 a 1-10/2018
Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov
vedúci EO
3. Návrh plánu práce Prezídia a Rady na rok 2020 tajomník
4. Návrh plánu investícií na rok 2020 vedúci IaM
5. Vyhodnotenie práce odboru športovej činnosti za rok 2019 referát OSČ
6. Správa o činnosti rybárskej stráže za rok 2019 vedúci RS
7. Iné (správy o činnosti vedúcich odborov od posledného zasadnutia RADY a priebežná správa o plnení vybraných úloh z Hlavných smerov SRZ) vedúci jednotlivých odborov, tajomník