Informácia k XIV. Snemu SRZ – cestovné náklady

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,

dňa 25.09.2022 bolo Radou SRZ prijaté Uznesenie č. 103/2022, ktorým Rada SRZ zrušila Uznesenie č. 66/2022 a schválila, že cestovné náklady delegátov a hostí na XIV. Snem SRZ znáša Rada SRZ, v prípade ak dôjde k využitiu osobného automobilu dvomi delegátmi, alebo hosťami.

Z uvedeného uznesenia vyplýva, že Rada SRZ preplatí cestovné náklady delegátov a hostí, ktorí budú cestovať na XIV. Snem SRZ osobným motorovým vozidlom, ak uvedeným motorovým vozidlom budú cestovať najmenej dvaja delegáti/hostia.

Uznesenie č. 103/2022 Rady SRZ:
Rada SRZ ruší uznesenie č. 66/2022 a schvaľuje, že cestovné náklady delegátov a hostí na XIV snem SRZ znáša Rada SRZ v prípade využitia osobného automobilu najmenej dvomi delegátmi alebo hosťami.

V prílohe sa nachádzajú 2 tlačivá potrebné na preukázanie cestovných výdavkov:
1. Cestovný príkaz
2. Povolenie na použitie vozidla
(pre zjednodušenie vypĺňania Vám ich zasielame ich v 2 rôznych formátoch – excel a pdf).

K uvedeným tlačivám je potrebné pri ich predkladaní doložiť aj doklad o zakúpení PHM.

Cestovné náklady budú vyplácané prevodom na účet, preto je potrebné na cestovnom príkaze uviesť číslo účtu (IBAN) delegáta OZ SRZ alebo hosťa, ktorý ho predkladá.

Prílohy:

Cestovný príkaz

Cestovný príkaz (MS Excel)

Povolenie na použitie vozidla

Povolenie na použitie vozidla (MS Excel)