Návrh Novely Stanov SRZ a Návrh Rokovacieho a volebného poriadku snemu

Prílohy:

Návrh novely Stanov SRZ

Návrh Rokovacieho poriadku XIV. Snemu SRZ a Návrh Volebného poriadku XIV. Snemu SRZ