OR Dolnostredské – naďalej revírom SRZ vďaka odkladnému účinku schváleného súdom

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

vo vzťahu k OR Dolnostredské Vám s radosťou oznamujeme, že Krajský súd v Bratislave schválil odkladný účinok našej správnej žaloby, o ktorej sme vás informovali v článku „OR Dolnostredské – revír odobratý a pridelený obci, bolo to v súlade so zákonom?“

To znamená, že súd pozastavil účinky Rozhodnutí Ministerstva životného prostredia SR, ktorými OR Dolnostredské ministerstvo odobralo SRZ, vyradilo z rybárskych revírov a pridelilo Obci Dolná Streda.

Minimálne do rozhodnutia súdu vo veci samej (o ne/zákonnosti predmetných rozhodnutí MŽP SR) ostáva OR Dolnostredské rybárskym revírom prideleným SRZ. Odkladný účinok súd priznal uznesením zo dňa 11.6.2018.

Na OR Dolnostredské teda zase môžeme vykonávať rybárske právo.


Z dôvodu priznania odkladného účinku správnej žalobe bola zároveň obci Dolná Streda zaslaná výzva na znovusprístupnenie revíru, aby rešpektovala súdne rozhodnutie a teda najmä:

  • zdržala sa užívania OR Dolnostredské, najmä sa zdržala výkonu svojej podnikateľskej činnosti na OR Dolnostredské,
  • uviedla rybársky revír OR Dolnostredské do pôvodného stavu, najmä odstránila nakopené haldy kameniny a iné prekážky, ktorými došlo k zataraseniu prístupových ciest k OR Dolnostredské, a teda opätovne sprístupnila OR Dolnostredské členom SRZ a SRZ MsO Sereď, odstránila svoje informačné tabule týkajúce sa OR Dolnostredské, opätovne sprístupnila a odkryla tabule SRZ a SRZ MsO Sereď, keďže naďalej ide o rybársky revír patriaci SRZ a SRZ MsO Sereď, a
  • umožnila nerušený výkon rybárskeho práva SRZ, a najmä SRZ MsO Sereď a jej členom, ktorá má revír na základe prideľovacieho dekrétu v obhospodarovaní.

Takže všetkým naším členom opäť želáme príjemné a pohodové chytanie rýb na OR Dolnostredské (a to za rovnakých podmienok, ako tomu bolo v roku 2018 pred vydaním rozhodnutí MŽP SR z 15.3.2018)!