Vodná nádrž Teplý Vrch

Názov revíru: VN Teplý vrch
Číslo revíru: 3-5850-1-1
Charakter revíru: kaprový lovný
Užívateľ: SRZ RADA Žilina

AKTUÁLNE NA REVÍRI:

Popis revíru

Vodná plocha nádrže (100 ha) od telesa hrádze po koniec vzdutia na potoku Blh pri obci Teplý Vrch. Zákaz lovu rýb na pláži pri RS Drieňok od 16. 06. do 30. 09. Loviaci je priamo zodpovedný za poriadok v okruhu 10 m okolo svojho loviska. Zákaz lovu z priehradného telesa VN a jej funkčných objektov.

Prístupové cesty

Prístup k revíru je z južnej strany od mesta Tornaľa do obce Bátka a z obce Bátka smerom na Uzovskú Panicu, Veľký Blh a Teplý Vrch.

Zo severnej strany od miest Tisovec, Hnúšťa po obec Rimavská Baňa, Kraskovo, Lukovištia, Ostrany a Teplý Vrch.

Zo západnej strany z mesta Rimavská Sobota cez Nižnú Pokoradz, Padarovce a Teplý Vrch.

Z východnej strany smerom od mesta Revúca cez Jelšavu, Ratkovú, Rybník, Budikovany a Teplý Vrch.

Druhy rýb

kapor, pleskáč, amur, šťuka, zubáč, boleň, sumec a úhor

Najznámejšie lokality

Od obce Budikovany tzv. Krnovka /alebo pri hruške/, od obce Drienčany zátoka pri Malej obore.

Úlovky

Za posledných 10 rokov bol ulovený kapor o váhe 22,5 kg, amur o váhe 19 kg, šťuka o dĺžke 115 cm, zubáč o dĺžke 113 cm, sumec o dĺžke 207 cm.

Povolenia na rybolov

Ceny povolení na rybolov nájdete v sekcii prehľad cien povolení.
Kontakt na predajcov povolení na rybolov nájdete v sekcii predaj povolení.

Ostatné problémy pri love

Počas letných prázdnin je obmedzený lov z dôvodu veľkého rekreačného tlaku kúpajúcich, plávajúcich, člnkujúcich rekreantov. Časté znečistenie miesta odpadom počas letných prázdnin, za ktoré je potom zodpovedný rybár, nakoľko na rekreantov nemá dosah Rybárska stráž.

Lov rýb z ostrova

V súčasnosti je povolený, nachádzajú sa tam hniezda vodného vtáctva

Používanie plavidiel

Povolené je používanie len malých plavidiel a len za použitia elektromotorov.

Ochrana a iné obmedzenia

V tesnej blízkosti nádrže sa nachádza chránený areál Hikóriový porast. Hikórie (ROD CARYA), pôvodne severoamerické dreviny boli na lokalite Teplý Vrch vysadené koncom 19. storočia v celkovom počte cca 50 jedincov. Sú tu zastúpené druhy – hikória biela, hladká, strapkatá, plstnatá a horká. okrem nich je v poraste zastúpený aj hrab, dub letný, dub cerový a jaseň. Územie bolo vyhlásené za chránené v roku 1965, za účelom ochrany a využitia porastu ako študijného objektu pre sledovanie aklimatizácie a rastových možností cudzokrajných drevín. Zákon č. 543/2002 z. z. z 25. júna 2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov § 21 Chránený areál.

 1. Lokalitu, spravidla s výmerou do 1 000 ha, na ktorej sú biotopy európskeho významu alebo biotopy národného významu alebo ktorá je biotypom druhu európskeho významu alebo biotopom druhu národného významu a kde priaznivý stav týchto biotopov záleží na obhospodarovaní človekom, môže krajský úrad životného prostredia vyhlásiť všeobecne záväznou vyhláškou za chránený areál.
 2. Za chránený areál možno vyhlásiť aj územie s trvalejším výskytom chránených druhov živočíchov, rastlín, nerastov a skamenelín, plochy slúžiace na prírodovedecké účely a kultúrno-výchovné účely a niektoré časti prírody dotvorené ľudskou činnosťou.
 3. Na území chráneného areálu platí tretí (§14), štvrtý (§15) alebo piaty (§16) stupeň ochrany.
 4. Stupeň ochrany chráneného areálu, vymedzenie jeho hraníc a hraníc jeho ochranného pásma a podrobnosti o územnej ochrane chráneného areálu a jeho ochranného pásme vrátane ich územnej a časovej doby platnosti ustanoví krajský úrad životného prostredia všeobecne záväznou vyhláškou, ktorou sa chránený areál a jeho ochranné pásmo vyhlasuje.

V uvedenom chránenom areáli platí tretí stupeň ochrany (§ 14 ods. 1) Tretí stupeň ochrany.“‘

Na území, na ktorom platí tretí stupeň ochrany, je zakázané

 1. vykonávať činnosti uvedené v § 13 ods. 1 písm. a); § 13 ods. 3 platí rovnako,
 2. vchádzať alebo stáť s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy; § 13 ods. 3 platí rovnako,
 3. pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce,
 4. táboriť, stanovať, bivakovať, jazdiť na koni, zakladať oheň mimo uzavretých stavieb, lyžovať, vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup, skialpinizmus alebo iné športové aktivity za hranicami zastavaného územia obce,
 5. organizovať verejné telovýchovné, športové a turistické podujatie, ako aj iné verejnosti prístupné spoločenské podujatie,
 6. použiť zariadenie spôsobujúce svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie, reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb,
 7. rozširovať nepôvodné druhy rastlín a živočíchov,
 8. zbierať rastliny vrátane ich plodov,
 9. organizovať spoločné poľovačky,
 10. vykonávať banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom.

Správca vodného diela

Slovenský vodohospodársky podnik š. p.
Povodie Slanej, závod Rimavská Sobota

Pravostranný prítok nádrže Teplý Vrch, tok Blh od ústia do VN Teplý Vrch po cestný most nad obcou Ratkovská Zdychava vrátane prítokov Striežovský, Dobrá, Krokova je revírom lososovým, pstruhovým v obhospodarovaní MsO SRZ Rimavská Sobota. Lov povolený len na miestne pstruhové povolenie.

Ľavostranný prítok nádrže Teplý Vrch od obce Hostišovce, Lučica je revírom lososovým, pstruhovým v obhospodarovaní MsO SRZ Rimavská Sobota. Lov povolený len na miestne pstruhové povolenie.

V blízkosti vodnej nádrže sa nachádzajú dva rekreačné zariadenia, rekreačné zariadenie Ormet majiteľom je p. Štefan Oštrom a rekreačné zariadenie agentúry životného prostredia Drieňok.

Kontakt na rybárskeho hospodára

JUDr. Igor Borlok
tel.: 0918 711 545