Vodná nádrž Žilina

Názov revíru: VN Žilina
Číslo revíru: 3-6010-1-1
Charakter a účel: kaprový lovný
Užívateľ: SRZ RADA Žilina

Aktuálne na revíri:

V jarných mesiacoch, podľa teploty vody inštalujú rybárski hospodári na revíroch Rady SRZ, umelé hniezda na podporu prirodzenej reprodukcie rýb.
Ako materiál sa v súčasnosti najviac používajú vetvičky ihličnanov, umelé vlákno a ako novinka kokosové vlákno. Cieľom je podporovať prirodzený výter najmä zubáča veľkoústeho ale hniezda slúžia aj pre ploticu a pleskáča.

VN 2016-8
 

Výsledkom sú častokrát hniezda plné ikier, pričom na jedno hniezdo (100x100cm) sa počíta približne s množstvom 100 tis. ikier zubáča. Úspešnosť výterov na VN Žilina ovplyvnila najmä teplota vody a zrážková činnosť počas neresu ako aj bezprostredne po ňom.
1) kokosové hniezdo pred inštalovaním
2) kombinácia kokosové vlákno s vetvičkami ihličnanov
3) hniezdo z umelých vlákien
4) príprava hniezd na vyvezenie na vodu
5) výsledok snahy

 

Popis revíru

Vodná plocha nádrže (255 ha) od priehradného telesa v Žiline po hranicu CHRO na pravom brehu (50 m pod nápustným objektom biokoridoru) a po koniec vzdutia na rieke Váh na ľavom brehu. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov.

Vodná nádrž Žilina je vybudovaná hlavne na výrobu elektrickej energie a zásobovanie priemyselných podnikov v Žiline technologickou vodou. Po celej pravej strane od vtoku rieky Varínka až po priehradné teleso – hať v Žiline v smere toku je sypaná hrádza, po ktorej vedie asfaltová cesta. Táto cesta je uzavretá závorami a je sprístupnená len motorovým vozidlám pre účely kontroly a údržby. Lov rýb z hrádze v úseku od Varína po hať je povolený a prístup k nej je po štátnej ceste okolo vodnej nádrže v smere Žilina – Varín. Motorové vozidlo si možno odstaviť na odstavných plochách vedľa tejto cesty pri hati v Žiline, v obci Mojš a vo Varíne.

Po ľavej strane v smere toku je sprístupnená poľnou cestou od obce Strečno po závoru po STK pri Žiline. Zákaz parkovania na trávnatých plochách! Parkovanie vozidiel je povolené len na spevnenej komunikácií.

Na brehoch vodnej nádrže je zakázané umiestňovať pevné stavby, unimobunky, karavany a prístrešky na pozemkoch majiteľa a správcu VN Žilina – Vodohospodárskej výstavby š.p. Bratislava.

Okolo celej nádrže z pravej strany je umelo vybudovaný Biokoridor, ktorý slúži na odvod priesakovej vody a zabezpečuje migráciu rýb. Naplňovaný je cez nápustný objekt vo Varíne pri ústi rieky Varínka a vteká do rieky Váh cca po 1800 m pod haťou v Žiline.

Výskyt rýb

kapor, zubáč, šťuka, sumec, pstruh dúhový, pstruh potočný, hlavátka, nosáľ, podustva, mrena, jalec hlavatý, boleň, pleskáč vysoký, ostriež, mieň, lieň, karas obyčajný, úhor a ostatné druhy bielych rýb.

V úlovkoch najviac prevládajú kapor a nosáľ.

Lov rýb je zaujímavý po celej dĺžke vodnej nádrže z obidvoch strán, pretože tento rybársky revír sa dá prirovnať k toku veľkej rieky. V priebehu dňa dochádza k častému kolísaniu vodného stĺpca počas výroby elektrickej energie.

Hĺbka vody sa pohybuje okolo 2 m pri vtoku Váhu do nádrže, 10 m v strede pri moste pre peších medzi obcami Mojš a Mojšova Lúčka, a cca 18 m pri hati v Žiline.

Povolenia na rybolov

Ceny povolení na rybolov nájdete v sekcii prehľad cien povolení.
Kontakt na predajcov povolení na rybolov nájdete v sekcii predaj povolení.

Kontakt na rybárskeho hospodára

Ing. Richard Baran
mobil: 0915 722 002

viac informácií na www.vdzilina.estranky.sk